Blog

Dữ liệu nền địa lý

Bản đồ địa hình và các yếu tố hạ tầng

Dữ liệu nền địa lý được thành lập từ cơ sở nền địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 với các lớp thông tin chính về địa hình, giao thông, ranh giới, thủy văn, dân cư và thực vật. Dữ liệu nền địa lý là nền cơ sở cho các bản đồ chuyên đề.

Xem thêm...
Blog

Dữ liệu hành chính

Ranh giới hành chính

Dữ liệu hành chính bao gồm ranh giới hành chính cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã; ghi chú tên tỉnh, huyện, xã và trung tâm hành chính cấp xã. Cơ sở dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về dân cư, đơn vị hành chính...

Xem thêm...
Blog

Hiện trạng SDĐ

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập từ bộ cơ sở dữ liệu điều tra hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh của Bộ TN & MT năm 2016. Hệ thống chú dẫn bản đồ hiện trạng SDĐ được tuân theo hướng dẫn thành lập bản đồ hiện trạng SDĐ của Bộ TN & MT.

Details
Blog

Thổ nhưỡng

Bản đồ thổ nhưỡng

Bộ bản đồ thổ nhưỡng của atlas được thành lập từ cơ sở dữ liệu bản đồ thổ nhưỡng cấp tỉnh trên phạm vi toàn quốc của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp. Hệ thống phân loại bản đồ được áp dụng theo nguồn gốc phát sinh của đất.

Xem thêm...
Blog

Số liệu KT-XH

Số liệu thống kê kinh tế - xã hội

Số liệu kinh tế - xã hội được thu thập từ Tổng Cục Thống Kê (GSO) theo đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Bộ số liệu hiện tại được cập nhật theo nguồn chính thống của GSO năm 2015, chủ yếu tập trung và lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.

Xem thêm...
Blog

Trồng trọt

Số liệu trồng trọt

Các số liệu thống kê về trồng trọt toàn quốc thu thập từ Tổng cục Thống kê.

Xem thêm...
Blog

Chăn nuôi

Thống kê chăn nuôi

Các số liệu thống kê về chăn nuôi toàn quốc thu thập từ Tổng cục Thống kê.

Xem thêm...
Blog

Giá trị SXNN

Thống kê giá trị SX nông nghiệp

Các số liệu thống kê về giá trị SXNN toàn quốc thu thập từ Tổng cục Thống kê.

Xem thêm...
Blog

Lâm nghiệp

Thống kê lâm nghiệp

Các số liệu thống kê về lâm nghiệp toàn quốc thu thập từ Tổng cục Thống kê.

Xem thêm...

Tính pháp lý của số liệu

Các số liệu được sử dụng trong Atlas Nông nghiệp Việt Nam có đầy đủ tính pháp lý và có thể hoàn toàn được sử dụng như nguồn dữ liệu chính thống cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và bên ngoài Bộ.

Mọi hình thức sử dụng dữ liệu của Atlas Nông nghiệp Việt Nam đều phải được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các tài liệu sử dụng thông tin của Atlas cần phải được trích dẫn nguồn gốc số liệu đầy đủ và chính xác.