Mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Tuyên Quang

Địa điểm mô hình: Các huyện: Yên Sơn, Chiêm Hoá, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh miền núi có tiềm năng, lợi thế về sản xuất lâm nghiệp. Năm 2017, tổng diện tích rừng toàn tỉnh là 420.890 ha, trong đó rừng tự nhiên 233.215 ha, rừng trồng 187.674 ha. Bình quân hàng năm toàn tỉnh trồng khoảng 10.000 ha rừng, khai thác trên 700.000 m3 gỗ; độ che phủ của rừng luôn được duy trì trên 64%; kinh tế lâm nghiệp chiếm tỷ trọng trên 12% trong cơ cấu kinh tế ngành, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2015 đạt 6,2%/năm. Tỉnh cũng làm tốt việc phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; trên địa bàn tỉnh có 04 nhà máy và khoảng 230 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản với công suất tiêu thụ khoảng 800.000m3 gỗ (nguyên liệu giấy và gỗ xẻ), 250.000 tấn nguyên liệu sợi dài (tre, nứa). Vì vậy, việc tiêu thụ gỗ và lâm sản khá thuận lợi, giá ổn định.

Với mục tiêu nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng; cấp chứng chỉ rừng là một giải pháp ưu tiên. Năm 2015, tỉnh bắt đầu tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng thí điểm cho 05 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Đến nay, ngoài các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý, các Công ty Lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn, các nhóm hộ gia đình trồng rừng cũng tham gia đánh giá và được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

mh_tuyenquang_lamnghiep.jpg

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành chính sách hỗ trợ một lần cho các hộ gia đình cấp chứng chỉ rừng là 300.000 đồng/ha. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 18.335,47 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng (FSC), cụ thể: Các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý được cấp 11.583 ha/18.561 ha, đạt 62 %; các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, quản lý được cấp 3.650,51 ha; 509 hộ gia đình được cấp 3.101,96 ha.

          Kết quả, giai đoạn từ năm 2016-2018 toàn tỉnh đã có 133.500 m3 gỗ rừng trồng khai thác được cấp chứng chỉ rừng bền vững, giá trị tăng thêm khoảng 19 tỷ đồng. Từ những thành công ban đầu, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh việc trồng rừng có cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trong thời gian tới

10/14/2018 10:31:00 PM
Nguồn Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang. Biên tập bài: PT Kiên
<< Xem các mô hình khác