Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT
Tóm tắt

      Triển khai thực hiện Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011 về hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2011/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Chính phủ.

      Theo đó, các nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 4, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP nộp 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

      Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ Sở KH và ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến thẩm tra, lập báo cáo thẩm tra và kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP” cho nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc diện hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung theo quy định.

      Thông tư được ban hành đã tháo gỡ các lúng túng mà các doanh nghiệp địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn.

 

File kèm