Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Điều tra đầu tư tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực phía Bắc
Tóm tắt

           Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành lâm nghiệp, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế trong đó có tư nhân tham gia đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng. Kinh tế tư nhân đầu tư vào lâm nghiệp nói riêng đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đã thu hút mạnh mẽ các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; tạo thêm việc làm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân sống trên địa bàn đất lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của các địa phương và cả nước.

            Để giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước nắm được ảnh hưởng thực sự của các cơ chế chính sách tới việc thu hút đầu tư và có những điều chỉnh chính sách phù hợp, cần phải có nghiên cứu cụ thể về thực trạng đầu tư, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình đầu tư. 

             Xuất phát từ yêu cầu đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 126/QĐ-BNN-KH ngày 15 tháng 01 năm 2010 về việc giao thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2010, trong đó có nhiệm vụ điều tra, đánh giá thực trạng đầu tư tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực phía Bắc (trừ Tây Bắc) và đề xuất chính sách kêu gọi đầu tư.

             Mục tiêu chính của hoạt động này nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư của thành phần kinh tế tư nhân vào ngành lâm nghiệp, chỉ ra được những thuận lợi, rào cản, khó khăn từ khâu chuẩn bị đầu tư đến quá trình thực hiện đầu tư.

             Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách nhằm thu hút tư nhân trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển LN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.
 

File kèm