Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Họat động XTĐT năm 2010
Tóm tắt

           Thực hiện QĐ số 1831/QĐ-BNN-CB ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về điều chỉnh nhiệm vụ Xúc tiến thươgn mại và xúc tiến đầu tư năm 2010, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai một số hoạt động XTĐT như sau:

a. Tổ chức hoạt động XTĐT và XTTM ngành nông nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ;

b. Tổ chức Diễn đàn XTĐT khu vực Bắc Trung Bộ và Điều tra đánh giá đầu tư tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực phía Bắc (trừ Tây Bắc) và đề xuất chính sách kêu gọi đầu tư;

d. Tiếp tục XD CSDL về tình hình đầu tư, các chính sách hiện hành về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trên Website Vụ Kế hoạch. 

File kèm