Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Thông tư 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
Tóm tắt

Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày  15  tháng 6 năm 2015 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Thông tư này nhằm hướng dẫn cụ thể cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động XTĐT quy định tại Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động XTĐT ban hành kèm theo Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

- Các hoạt động XTĐT thuộc chương trình của các đoàn cấp cao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Các hoạt động XTĐT của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BQL khu công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Riêng đối với hoạt động thuộc Chương trình XTĐT quốc gia, cơ chế tài chính thực hiện theo Thông tư số 31/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình XTĐT quốc gia.

Theo Thông tư liên tịch, Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến đầu tư không vượt quá các định mức chi hiện hành quy định đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các nội dung chi chưa có chế độ hướng dẫn, các khoản chi có tính chất đặc thù như hoạt động thông tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước; xuất bản các ấn phẩm, sách, tài liệu; chi làm phim; chi quảng bá; chi tổ chức sự kiện, phiên dịch tại nước ngoài..., các đơn vị thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực hiện chào giá cạnh tranh hoặc đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2015./.

File kèm