Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia
Tóm tắt

      Ngày 18/3/2013, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 31/TT-BTC ngày 18/3/2013 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia
      Thông tư này hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính áp dụng đối với các đề án xúc tiến đầu tư quốc gia được phê duyệt và thực hiện theo quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia ban hành kèm Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
      Theo quy định tại Thông tư, các hoạt động được hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng là: tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam; xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư; tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đối với một số lĩnh vực phù hợp; đào tạo cán bộ xúc tiến đầu tư...
      Các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư trong nước theo vùng, lĩnh vực, ngành nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế trọng điểm được hỗ trợ 70% kinh phí,…
      Thông tư có hiệu lực từ 5-5-2013.
      (cụ thể xem tại file đính kèm)
 

File kèm