Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Kế hoạch XTĐT năm 2013
Tóm tắt

        Trên cơ sở Chương trình XTĐT giai đoạn 2010 – 2015 và nhu cầu kêu gọi đầu tư hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kế hoạch hoạt động XTĐT năm 2013 bao gồm các hoạt động chính sau:
        1. Hoạt động XTĐT trong nước:
        - Phối hợp với chương trình XTTM tổ chức Diễn đàn kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với Hội chợ Nông nghiệp và thương mại khu vực Đông Nam Bộ (dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11).
        - Nghiên cứu cơ chế, chính sách đối tác công tư (PPP) trong nông nghiệp, nông thôn.
        - Xây dựng trang tin về XTĐT nông nghiệp, nông thôn trên Báo Đầu tư và báo Vietnam Investment Review.
        - Cập nhật và vận hành dữ liệu về đầu tư và XTĐT trên website: http://vukehoach.mard.gov.vn/.
       2. Hoạt động XTĐT nước ngòai:
        - Tổ chức đoàn XTĐT và XTTM ngành nông nghiệp tại thị trường Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex vào tháng 3/2013.
        - Khảo sát, nghiên cứu và tìm hiểu về chính sách PPP tại Hà Lan (dự kiến vào Quý II, III)
        - Phối hợp với Chương trình XTTM tổ chức Hội thảo quảng bá sản phẩm NLTS Việt Nam kết hợp tìm hiểu, khảo sát và XTĐT tại thị trường Đức.
        - Tổ chức XTĐT trong lĩnh vực nông nghiệp tại Châu Âu, kết hợp đặt các kho ngoại quan tại các thị trường lớn ở Châu Âu.
 

File kèm