Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Quyết định 26/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia
Tóm tắt

Ngày 08 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (Quyết định số 26/QĐ-TTg). Quy chế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/7/2012.

Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia gồm các nội dung: (1) Tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; (2) Xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư; (3) Tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động xúc tiến đầu tư; (4) Tập huấn, đào tạo và các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án xúc tiến đầu tư được đưa vào Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia phải: Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và định hướng của Chính phủ; Có tính chất xúc tiến đầu tư vào ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế trọng điểm; Có hiệu quả và khả thi, không chồng chéo.

File kèm