Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Quyết định 60/2011/QĐ-UBND Khuyến khích phát triển SX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
Tóm tắt

         Ngày 30/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015.
         Quyết định quy định chi tiết chính sách hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực trồng trọt; chăn nuôi, thủy sản; phát triển sản xuất, tiêu thụ giống lúa lai sản xuất tại tỉnh Lào Cai nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả đất đai và khai thác được những tiềm năng, lợi thế để nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.
          Đối tượng áp dụng: các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy hoạch, kế hoạch hàng năm và có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể
         1. Trồng trọt: các chính sách nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, thâm canh tăng vụ, hỗ trợ sản xuất hàng hóa (sản xuất thuốc lá, trồng, chế biến chè chất lượng cao).
         2. Chăn nuôi, thủy sản: Khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phát triển thủy sản
         3. Phát triển sản xuất, tiêu thụ giống lúa lai sản xuất tại tỉnh: khuyến khích nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai mới, hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1, hỗ trợ bảo hiểm sản xuất giống lúa lai và hỗ trợ tiêu thụ giống lúa lai sản xuất tại tỉnh.
         Nguồn tài chính thực hiện chính sách từ ngân sách địa phương, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
         Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
                                                                                                                     (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)

File kèm