Thông tin chi tiết


Quay lại

Tiêu đề Thông tư 84/2011/TT-BTC HD nghị định 61/2010/NĐ-CP
Tóm tắt

       Ngày 16/6/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2011/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính Phủ.
        Theo Thông tư đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp có dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn kinh phí để thực hiện được đảm bảo bởi ngân sách của các địa phương. Riêng khoản kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ được hỗ trợ từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
          Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 61/2010/NĐ-CP nếu thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước được miễn giảm, hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước; được miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất; áp dụng cho cả các dự án đầu tư đã được triển khai trước ngày Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
         Nhà đầu tư được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ phát triển thị trường và dịch vụ tư vấn; hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ, vận tải với nhiều mức hỗ trợ khác nhau (100%, 70%, 50% và 30%) tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động.
        Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2011.


                      (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)
 

File kèm