Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Sầu riêng trên địa bàn xã Xuân Định huyện Xuân Lộc

Địa điểm mô hình: Ấp Bảo Thị, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định được thành lập từ cuối năm 2014,  Cơ cấu tổ chức bộ máy: HTX gồm có 34 thành viên.

 Hợp tác xã đã thu mua trái cây tạo lợi nhuận cho hợp tác xã nói chung và các thành viên nói riêng: Liên kết 02 cơ sở thu mua lớn tại Thị xã Long Khánh (Vựa trái cây Thanh Trung và Hòa Hạnh), các chợ đầu mối TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, hệ thống Sơn Vui – Hà Nội, Big C, các vựa trái cây Tiền Giang để thu mua bao tiêu sản phẩm của thành viên trong dự án cánh đồng lớn và nông dân ngoài vùng dự án, cụ thể năm 2018 Hợp tác xã thu mua được:

+ Sầu riêng: 100 tấn/năm với giá trung bình là 45.000đ/kg;

+ Chôm chôm, mít, bơ và các loại trái cây khác: 2.000 tấn/năm.

Các hoạt động này đã mang lại lợi nhuận cho HTX là: 45 triệu đồng.

Thực hiện  liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn cây sầu riêng và sản xuất an toàn sinh học theo chương trình VietGAP: Ngày 20/9/2016 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định Số 2919/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án cánh đồng lớn cây sầu riêng xã Xuân Định với diện tích là 56,5 ha do hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định làm chủ dự án. Ngoài sự hỗ trợ từ liên minh HTX Đồng Nai và chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, Hợp tác xã còn chủ động liên hệ học hỏi, tham gia tập huấn học tập kỹ thuật, thực hành chăm sóc cây trồng đúng quy trình hướng dẫn. Từ khi tiến hành thực hiện dự án Cánh đồng lớn sầu riêng Hợp tác xã đã bước đầu thu được một số kết quả như sau:

- Phát triển diện tích: Hợp tác xã đã vận động người dân tham gia dự án cánh đồng mẫu lớn sầu riêng giúp phát triển diện tích lên 56,5 ha và hiện tại hợp tác xã tiếp tục vận động nông dân tham gia dự án, phấn đấu đến năm 2019 đạt diện tích 120 ha.

- Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, bón phân qua đường ống: Đã thực hiện lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm trên diện tích 56,5 ha sầu riêng, trong đó nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí.

- Đạt chứng nhận VietGAP: Ngày 20/10/2017, 34/34 thành viên của dự án đã được cấp chứng nhận VietGAP với sản phẩm sầu riêng, mã số VietGAP-TT-12-03-75-0009, hiện tại hợp tác xã tiếp tục xây dựng nhãn hiệu sản phẩm

- Năng suất của người tham gia dự án cao hơn so với năng suất trung bình toàn xã, cụ thể như năm 2018, năng suất sầu riêng của vùng dự án đạt khoảng 17-20 tấn/ha. Lợi nhuận bình quân của nông dân tham gia dự án đạt từ 450 triệu trở lên (tính cho 1 ha trong 1 năm).

 

8/2/2019 11:15:00 AM
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai
<< Xem các mô hình khác