Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới
(ngày cập nhật 17/11/2023)
 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”
 

Với mục tiêu tổng quát là huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng NCNONN đóng góp cho đất nước; Đề án đã xác định các nội dung nhiệm vụ cụ thể như:

           - Các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch về thu hút nguồn lực của NVNONN; thiết lập cơ chế triển khai, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và trên phạm vi toàn quốc, trong và ngoài nước.

           - Tạo môi trường, cơ chế trong nước để NVNONN yên tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước; xây dựng hành lang pháp lý, tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững khuyến khích NVNONN tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng.

           - Duy trì tăng trưởng kiều hối, thu hút ngày càng nhiều vốn FDI của NVNONN; đẩy mạnh phát huy hiệu quả nguồn lực của trí thức NVNONN…

           - Củng cố mạng lưới NVNONN trên toàn thế giới. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về NVNONN. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng NVNONN thành lập được các hội, đoàn…

Đề án xác định 03 nhóm giải pháp chính: Nhóm 1 là những giải pháp chung về nâng cao nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp; Nhóm 2 là các giải pháp riêng đối với từng đối tượng, loại nguồn lực như thu hút chuyên gia, trí thức, nhân tài NVNONN và lao động người Việt Nam về nước, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ NVNONN quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm Việt Nam tại các thị trường ngoài nước; Nhóm 3 là giải pháp bồi dưỡng, phát triển cộng đồng NVNONN ở sở tại.

Thủ tướng Chính phủ đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các bộ ngành, cơ quan liên quan; trong đó Bộ Ngoại giao được giao là đầu mối theo dõi, điều phối, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Linh
Số lần xem:146

<< Quay lại
Các tin khác
  Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án)
  Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
  Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Đề án Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14116660