Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
(ngày cập nhật 16/11/2023)
 
Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 08/2023/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 

Theo đó, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo 03 tiêu chí sau:

(1) Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ

- Các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước gồm: khuyến nông; nghiên cứu chiến lược, chính sách; thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ, lý luận, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ quản lý; phát triển nguồn nhân lực, chính sách công và phát triển nông thôn; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thống kê, dự báo, thư viện và các hoạt động sự nghiệp công phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BNNPTNT .

- Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là đơn vị thực hiện một hoặc nhiều chức năng, nhiệm vụ quy định như trên.

Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản này căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Phân loại theo cơ quan có thẩm quyền thành lập

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập bởi chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

(3) Phân loại theo mức tự chủ tài chính

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Thông tư 08/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023

Hoàng Linh
Số lần xem:83

<< Quay lại
Các tin khác
  Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án)
  Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
  Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Đề án Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 14149871