Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia
(ngày cập nhật 11/16/2023 3:27:00 PM)
 
Ngày 30/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 175//NQ-CP về Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia
 

Theo đó, Trung tâm dữ liệu quốc gia là trung tâm dữ liệu do Chính phủ xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Đối tượng sử dụng dịch vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia là các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và người dân, doanh nghiệp. Trung tâm dữ liệu quốc gia quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối với các dữ liệu thông tin đã được đồng bộ về vùng chuyên dụng và kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu mở tại vùng dùng chung; các bộ, ban ngành, địa phương và tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện việc quản lý cơ sở dữ liệu trong hệ thống của đơn vị mình.

Đề án xác định 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 06 nhóm giải pháp chính để triển khai thực hiện theo 03 giai đoạn cụ thể: (i) Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến hết năm 2025 (giai đoạn xây dựng cơ sở); (ii) Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến hết năm 2028 (giai đoạn mở rộng); (iii) Giai đoạn 3 từ năm 2029 đến hết năm 2030 (giai đoạn phát triển); với các nhiệm vụ cụ thể như xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, phát triển nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Trung tâm dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ…

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

Chính phủ phân công cụ thể các nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Đề án; trong đó Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Hoàng Linh
Số lần xem:24

<< Quay lại
Các tin khác
  Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia
  Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
  Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai đăng ký, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo hình thức trực tuyến
  Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định
  Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 – 2025
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13742457