GIỚI THIỆU “TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ HỎI ĐÁP CHIẾN LƯỢC PTNNNT BỀN VỮNG 2021-2030, TẦM NHÌN 2050”
(ngày cập nhật 2/20/2023 10:59:00 AM)
 
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.
 

Giai đoạn 2021-2030, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ để phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025...

Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp đầy đủ, toàn diện các thông tin về quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tham mưu (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Vụ Kế hoạch) tổng hợp và công bố 2 cuốn Tài liệu, gồm:

(1) Tài liệu về định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2030;

(2) Tài liệu Hỏi đáp Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các Tài liệu đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, góp ý của nhiều chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế. Tài liệu được công bố dưới dạng bản in và bản số hóa, tiếng Việt và tiếng Anh./.

Download file đính kèm:
Hoàng Linh
Số lần xem:134

<< Quay lại
Các tin khác
  Thủ tướng chính phủ Giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
  Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
  GIỚI THIỆU “TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ HỎI ĐÁP CHIẾN LƯỢC PTNNNT BỀN VỮNG 2021-2030, TẦM NHÌN 2050”
  Infographic: Kết quả nổi bật của ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2022
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13354249