Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023.
(ngày cập nhật 1/4/2023 9:41:00 AM)
 
Ngày 23/12/2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã ký văn bản số 8724/BNN- KH chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023.
 

Căn cứ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quy hoạch năm 2022 của Vụ Kế hoạch, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023; trong đó có các yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Hoàn thành việc lập, trình phê duyệt 04 Quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn chậm nhất trong Quý III năm 2023.

2. Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; rà soát các nội dung còn bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến quy hoạch; rà soát vướng mắc tại Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn Luật theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ để kiến nghị, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện.

3. Căn cứ danh mục tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ, Quyết định số 591/QĐ-BNN-KH ngày 21/02/2019 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT thực hiện việc đánh giá toàn diện tác động từ việc bãi bỏ các quy hoạch ngành, hàng, sản phẩm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để nghiên cứu ban hành đầy đủ các quy định thay thế, xem xét kiến nghị phục hồi một số quy hoạch nếu cần thiết, hoàn thành trong Quý II năm 2023. Vụ Kế hoạch có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp chung báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trên của các đơn vị, định kỳ báo cáo Bộ để chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban hàng tháng./.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:71

<< Quay lại
Các tin khác
  Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
  Phát triển nông nghiệp, du lịch không chỉ là phát triển kinh tế đơn thuần mà còn là trách nhiệm và lòng tự hào của quê hương Hà Giang, vùng đất “nở hoa trên đá”
  Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
  Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
  GIỚI THIỆU “TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ HỎI ĐÁP CHIẾN LƯỢC PTNNNT BỀN VỮNG 2021-2030, TẦM NHÌN 2050”
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13453316