Phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2022
(ngày cập nhật 30/12/2022)
 
Thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai các giải pháp khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu
 

Về phát triển nông nghiệp hữu cơ: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số
109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành
Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 quy định chi tiết một số điều
của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp
hữu cơ; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp
hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020; ban
hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Đề án phát triển
nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 tại Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS
ngày 28/12/2020. Trong năm 2021 và 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai
nhiều hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ các địa phương phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Đến nay, đã có 33 địa phương triển khai hỗ trợ sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực
trồng trọt, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm như lúa gạo, rau củ, cà phê, hồ tiêu, trái
cây, điều. Có 04 địa phương đã có triển khai hỗ trợ sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực
chăn nuôi: chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi gà. Trong lĩnh vực thủy sản có 1
địa phương hỗ trợ đối với sản phẩm tôm được chứng nhận hữu cơ và 04 địa phương hỗ
trợ phát triển sản phẩm lâm sản hữu cơ cho các mặt hàng quế và hồi.
Về phát triển vùng sản xuất và nhân rộng các mô hình thí điểm về sản xuất nông
nghiệp hữu cơ: Các địa phương đã bước đầu triển khai quy hoạch vùng sản xuất hữu cơ
và hỗ trợ ban đầu cho một số mô hình sản xuất hữu cơ, trong đó chủ yếu là các mô hình
trồng trọt (lúa, chè, rau củ, trái cây...). Cụ thể, (i) Trồng trọt: Có 77 mô hình tại 38 địa
phương, trong đó đã có 23 mô hình được chứng nhận, 14 mô hình đang trong quá trình
chứng nhận, 40 mô hình theo hướng hữu cơ; (ii) Chăn nuôi: Có 18 mô hình chăn nuôi
theo hướng hữu cơ tại 13 địa phương; (iii) Thủy sản: Có 07 mô hình tại 07 địa phương,
trong đó có 02 mô hình được chứng nhận, 01 mô hình đang xin chứng nhận, 04 mô hình
theo hướng hữu cơ; (iv) Lâm nghiệp: Có 02 mô hình theo hướng hữu cơ tại 02 địa
phương.
Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Thực hiện Kế hoạch của Bộ Nông
nghiệp và PTNT 1 triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính
trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính
1 Quyết định 121/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 08/01/2021

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản
và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp..., Bộ đã hướng dẫn địa phương tổ chức sản xuất,
giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng cường chế biến sâu các sản phẩm có lợi thế thị
trường và chuyển đổi cơ cấu sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng. Cơ giới hóa nông
nghiệp có bước phát triển nhanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và
giảm tổn thất trong nông nghiệp; tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị
định đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Phối hợp xây dựng thí điểm 06
mô hình “Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với
cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản
phẩm” (lúa vùng ĐBSCL; cà phê vùng Tây Nguyên)./.

Hoàng Linh
Số lần xem:66

<< Quay lại
Các tin khác
  Hội thảo giới thiệu và phố biến Quy trình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp
  Mô hình tại HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc
  Mô hình đa giá trị tại HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19 tháng 5
  Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 3 và triển khai kế hoạch tháng 4
  Nhiều kỳ vọng tại Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13942938