Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi.
(ngày cập nhật 12/9/2022 10:25:00 AM)
 
Ngày 19/10/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi.
 

Toàn văn nội dung Thông tư:
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư
Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/7/2010 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về công trình thủy lợi.
Điều 2. Bãi bỏ một phần Thông tư
Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT ngày
26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:
Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật. Ký hiệu: QCVN
04-04:2012/BNNPTNT.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Đối với các dự án xây dựng công trình thủy lợi đã được phê duyệt dự
án đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà áp dụng QCVN 04-
01: 2010/BNNPTNT, QCVN 04-02: 2010/BNNPTNT, QCVN 04-04:
2012/BNNPTNTthì tiếp tục áp dụng đến khi kết thúc./.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:2

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
  Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật Nhà nước trong 3 lĩnh vực
  Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023: Đảm bảo an ninh tiền tệ trong mọi tình huống
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13244340