Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
(ngày cập nhật 10/25/2022 1:42:00 PM)
 
Ngày 07/10/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung chính như sau:
 

Về quan điểm: (i) Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác; (ii) Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại, lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển. (iii) Đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của các địa phương trong quy hoạch và quản lý phát triển vùng. (iv) Xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế. (v) Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trong sạch, tận tuỵ, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới và có tầm nhìn chiến lược.

Về mục tiêu đến năm 2030: Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và khu vực; đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới.

Về một số chỉ tiêu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 380 triệu đồng; tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 2,3% trong GRDP; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%. Đến năm 2030, tỉ lệ che phủ rừng đạt khoảng 19,6%. Tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 95%.

Về tầm nhìn đến năm 2045: Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Nghị quyết cũng nêu 06 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đó là: (i) Phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững tạo bước đột phát, lan toả trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng (ii) Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng (iii) Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị (iv) Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân (v) Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại (vi) Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị giao các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương; chính quyền, dân dân các tỉnh vùng Đông Nam Bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.

Download file đính kèm:
Hoàng Hiệp
Số lần xem:68

<< Quay lại
Các tin khác
  Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kết quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm 2023
  Xuất khẩu rau quả 11 tháng đầu năm 2023 đạt mức cao kỷ lục 5,3 tỷ USD.
  Tăng năng suất lao động là một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững
  Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13742548