Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
(ngày cập nhật 10/25/2022 1:39:00 PM)
 
Ngày 13/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.
 

Nghị định gồm 5 Điều, trong đó:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại các Điều 14, 15, 16 của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Điều 2. Bãi bỏ điểm b, điểm k khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Thay đổi cụm từ “Hồ sơ đăng ký kiểm tra GMP phải có trang bìa và mục lục, được sắp xếp theo đúng trình tự của mục lục, có phân cách giữa các phn” thành cụm từ “Hồ sơ gồm bản chính tài liệu quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và i khoản 1 Điều này; bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp tài liệu quy định tại điểm h khoản 1 Điều này. Hồ sơ đăng ký kiểm tra GMP phải có trang bìa và mục lục, được sắp xếp theo đúng trình tự của mục lục, có phân cách giữa các phn” quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực hiện theo quy định của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại: http://vanban.chinhphu.vn

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:36

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong
  Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Bắc Giang
  Mục tiêu phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lai Châu
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi.
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13150665