Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 9/23/2022 5:35:00 PM)
 
Ngày 21/9/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3572/QĐ-BNN-KH ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhằm theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, định hướng đề ra, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề xuất điều chỉnh các định hướng, giải pháp và xây dựng chính sách trong quá trình thực hiện Chiến lược ngành; đồng thời, giúp các bộ ngành và địa phương thiết lập các mục tiêu cụ thể, tạo động lực và thúc đẩy các phong trào thi đua trong quá trình triển khai Chiến lược, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Bộ Chỉ tiêu), gồm 30 nhóm chỉ tiêu giám sát các mục tiêu về Kinh tế - Xã hội - Môi trường.

Các Chỉ tiêu tập trung theo dõi, giám sát việc thực hiện các định hướng, giải pháp của Chiến lược, được xây dựng trên nguyên tắc S.M.A.R.T; phản ánh được những quan điểm, định hướng mới của Chiến lược như quan điểm về tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị, hợp tác, liên kết đa ngành và định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, minh bạch, phát triển vùng sản xuất hàng hóa lớn, vùng chuyên canh… Bộ Chỉ tiêu có lồng ghép các chỉ tiêu thống kê ngành và sử dụng các kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê và điều tra cơ bản hàng năm của Bộ. Căn cứ vào tần suất báo cáo của từng chỉ tiêu, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương có trách nhiệm báo cáo theo hình thức trực tuyến qua cơ sở dữ liệu GSĐG ngành nông nghiệp và PTNT.

Bộ trưởng đã phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong Bộ chủ động triển khai các nhiệm vụ; trong đó giao: (i) Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện; (ii) Vụ Kế hoạch, Trung tâm Tin học và Thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược theo Quyết định này và hướng dẫn các địa phương, đơn vị báo cáo trực tuyến; (iii) các Vụ: Tài chính, Hợp tác quốc tế tham mưu, báo cáo Bộ bố trí kinh phí từ các nguồn sự nghiệp, nguồn vốn nước ngoài tài trợ cho Bộ và các nguồn kinh phí khác thuộc quản lý của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị./.

Hoàng Linh
Số lần xem:25

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025
  Một số điểm mới của Luật Đầu tư công sửa đổi
  Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
  Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
  Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031311