Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
(ngày cập nhật 9/23/2022 5:29:00 PM)
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm: (i) Thủ tục hành chính cấp Trung ương: Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc  bảo vệ thực vật; Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; Cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào  Việt Nam; Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. (ii) Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Mỹ Duyên
Số lần xem:11

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025
  Một số điểm mới của Luật Đầu tư công sửa đổi
  Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
  Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
  Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031319