Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
(ngày cập nhật 8/4/2022 1:53:00 PM)
 
Ngày 19/7/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN về “công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT” (có danh mục kèm theo).
 

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung công bố tại Quyết định này được quy định tại Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Cụ thể:

- Bãi bỏ các nội dung công bố được quy định tại Quyết định số 823/QĐBNN-CN ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm: (i) Các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 3, 4, 5, 6 Phần A Mục 1; số thứ tự 8, 9 Mục 2 và số thứ tự 1, 2, 3, 4 Phần B Mục 1; (ii) Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 5, 6, 12, 13, 14, 15 Phần A và số thứ 1, 2, 3, 4 Phần B.

- Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 64, 65 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương; số thứ tự 100, 101, 102, 103 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thực hiện quy định chuyển tiếp tại Điều 3 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại: https://www.mard.gov.vn/

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:78

<< Quay lại
Các tin khác
  Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
  Chính phủ mới ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
  Thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Vĩnh Long triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
  Thành lập Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13637639