Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 2/8/2022 5:30:00 PM)
 
Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 

Chiến lược mang tính hệ thống, định hướng bao quát, dài hạn và hiện thực hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững, hiệu quả cao trên cơ sở nền tảng, động lực là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường.

Chiến lược khẳng định Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Nông nghiệp là lợi thế, nền tảng bền vững của quốc gia. Nông thôn là địa bàn phát triển kinh tế quan trọng, là không gian chính gắn với tài nguyên thiên nhiên, nền tảng văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Nông dân là lực lượng lao động và nguồn tài nguyên con người quan trọng. Phát triển nông nghiệp trên quan điểm hiệu quả, bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường; xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại; phát triển môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cư dân nông thôn là chủ thể, trung tâm và được hưởng lợi chính từ thành quả của các hoạt động phát triển nông thôn. Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trên cơ sở đó, Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát tập trung vào “Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính…”; đặc biệt tầm nhìn đến 2050, nền nông nghiệp Việt Nam phấn đấu sẽ là một trong những nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Chiến lược cũng xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về tăng trưởng, xuất khẩu, thu nhập người dân nông thôn, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao… để làm cơ sở đề ra các định hướng, giải pháp cụ thể, đồng bộ và đột phá cho từng lĩnh vực.

Với 8 nhóm định hướng và nhiệm vụ chính cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, Chiến lược xác định 11 nhóm giải pháp như sau: (i) Tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động; (ii) Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất; (iii) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; (iv) Phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản; (v) Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; (vi) Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; (vii) Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; (viii) Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro; (ix) Hội nhập và hợp tác quốc tế; (x) Xây dựng, hoàn thiện và triển khai một số chính sách đột phá; (xi) Giám sát và đánh giá.

Trên cơ sở cân đối nguồn lực, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nguồn vốn để triển khai thực hiện Chiến lược được huy động và đa dạng hóa từ các nguồn vốn như Nguồn Ngân sách nhà nước cấp hàng năm (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2030; kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai Chiến lược; thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược; tổ chức sơ kết thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội khác được giao thực hiện các nội dung cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ./.

(Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được đính kèm)

Download file đính kèm:
Hoàng Linh
Số lần xem:2382

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  Hội thảo văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2022
  Giải pháp về giống trong tái canh cà phê
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12926289