Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
(ngày cập nhật 1/15/2022 10:52:00 AM)
 
Để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH ngày 12/01/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Theo đó, nội dung cơ bản của Kế hoạch hành động như sau:
 

Thứ nhất, vê mục tiêu chủ yếu: Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển đất nước, phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo 3 trục sản phẩm chủ lực gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Thứ hai, về các chỉ tiêu chủ yếu, chia làm 2 nhóm: Một là, nhóm 6 chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, được Bộ xác định phấn đấu thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao: (1) Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp khoảng 2,8 - 3,0% (Chính phủ giao 2,5 - 2,8%); (2) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73% (Chính phủ giao 73%); (3) Có trên 240 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Chính phủ giao 235 đơn vị cấp huyện); (4) Tỷ lệ che phủ rừng trên 42%, nâng cao chất lượng rừng (Chính phủ giao 42%); (5) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 91,5% (Chính phủ giao 91%); (6) Có trên 77% xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (Chính phủ giao 77%). Hai là, nhóm các chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung riêng: (1) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 50 tỷ USD; (2) Tổng số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại khá, tốt/Tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả nước 13.650/21.000 hợp tác xã; (3) Số lượng sản phẩm đạt chuẩn thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP: 6.500 sản phẩm. Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021.

Thứ ba, Bộ xác định và tập trung chỉ đạo thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi, thành công các mục tiêu đề ra năm 2022: Một là, tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển ngành nông nghiệp. Hai là, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường, nhằm khơi thông nguồn lực phát triển ngành. Ba là, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo nền tảng phát triển nông nghiệp số. Bốn là, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, gắn kết với phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Năm là, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh kết nối nông - công nghiệp, đô thị. Sáu là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành, đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bảy là, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tám là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chín là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mười là, kết hợp phát triển nông nghiệp, nông thôn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Mười một là, thực hiện tốt và đổi mới công tác dự báo thống kê; thông tin tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

Để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ cũng đã phân công 22 nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH ngày 12/01/2022.

Thứ tư, về Kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022: Bộ đã lồng ghép nội dung này KHHĐ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, gồm: (1) Kế hoạch tốc độ tăng trưởng GDP của toàn ngành và các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2022; (2) Kế hoạch sản lượng các sản phẩm chủ yếu của trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản; (3) Kế hoạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từng quý và cả năm chia theo nhóm sản phẩm chủ lực. Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH ngày 12/01/2022.

Thứ năm, về tổ chức thực hiện: Tại Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH, Bộ trưởng giao: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào Kế hoạch hành động này để xây dựng kế hoạch cụ thể trước ngày 30/01/2022 và triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm các đơn vị báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

(Kế hoạch hành động của Bộ kèm theo)./.

Download file đính kèm:
Trần Gia Long
Số lần xem:1020

<< Quay lại
Các tin khác
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Quý 1 năm 2022
  Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12800073