Đến năm 2030, lĩnh vực nông nghiệp giảm tối thiểu 129,8 triệu tấn CO2td phát thải khí nhà kính, trong tổng số 563,8 triệu tấn CO2td của cả nước
(ngày cập nhật 1/15/2022 10:48:00 AM)
 
Đó là mục tiêu Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
 

Nhiều nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu trên. Trong đó:

(i) Đối với nội dung tăng cường hấp thụ khí nhà kính, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện các phương thức tăng cường hấp thụ khí nhà kính từ quản lý rừng bền vững, bảo vệ và nâng cao tỷ lệ che phủ, sinh khối và chất lượng rừng, lồng ghép trong kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực. Thu thập số liệu, tính toán mức hấp thụ khí nhà kính tại các vùng sinh thái có rừng trên cơ sở điều tra rừng, tổng hợp trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực theo quy định. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động tăng cường hấp thụ khí nhà kính từ quản lý rừng bền vững, bảo vệ và nâng cao tỷ lệ che phủ, sinh khối và chất lượng rừng trên phạm vi cả nước.

(ii) Đối với nội dung quản lý các chất được kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan: Thực hiện việc quản lý, cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu chất Methyl bromide. Kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý chất Methyl bromide của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu các chất được kiểm soát thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan đầu mối quốc gia để tổng hợp, xây dựng báo cáo quốc gia về việc thực hiện Nghị định thư Montreal tại Việt Nam trước ngày 30/01 hằng năm và khi có đề nghị của cơ quan đầu mối quốc gia.

Ngoài ra, các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn cũng được quy định, như: xây dựng và triển khai cơ chế, phương thức hợp tác; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Download file đính kèm:
Mỹ Duyên
Số lần xem:281

<< Quay lại
Các tin khác
  Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021
  Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
  Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
  Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12926385