Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
(ngày cập nhật 10/26/2021 2:37:00 PM)
 
Ngày 22/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 4115/QĐ-BNN-KH.
 

Theo đó, Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức triển khai 9 nhóm giải pháp gồm: (1) Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo các định hướng chuyển đổi bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; (2) Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Đổi mới tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị; (4) Phát triển khoa học công nghệ; (5) Phát triển nguồn nhân lực; (6) Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và môi trường; (7) Rà soát và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù; (8) Tăng cường liên kết vùng và tiểu vùng; (9) Hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật, quản trị; tăng cường điều phối liên ngành, liên vùng trong huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch hành động có 34 nhiệm vụ được giao cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT 13 tỉnh/thành phố Vùng Đồng bằng sông Cửu Long để tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2025/QĐ-BNN-KH ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Phan Tiểu Long
Số lần xem:135

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
  Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
  Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12286625