DANH MỤC TIN ĐÃ ĐĂNGMục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 ( 12/31/2020 2:55:00 PM)

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của cả nước và ngành.

VnSAT góp phần cơ cấu lại nông nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh. ( 1/4/2021 12:00:00 PM)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, quảng bá thương hiệu, nhân rộng các thành công của dự án VnSAT, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành nông nghiệp ( 12/24/2020 4:00:00 PM)

Trong nhiều năm qua, nỗ lực cải cách thể chế ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hóa nền hành chính.

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản để tăng cường hội nhập ( 12/15/2020 10:06:00 AM)

Phát triển công nghiệp chế biến được xác định là giải pháp tối ưu để nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần làm chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn và thúc đẩy ngành nông nghiệp hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, mục tiêu phát triển nông nghiệp giai đoạn tới ( 12/7/2020 9:29:00 AM)

Mục tiêu tổng quát của việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 là tiếp tục định hướng trên 3 trụ cột về kinh tế, xã hội, môi trường với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.
12345678910...