DANH MỤC TIN ĐÃ ĐĂNGPhê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 ( 8/30/2021 3:26:00 PM)

Ngày 16/8/2021 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ( 8/23/2021 12:02:00 PM)

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021 về hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số Quy định mới về giám sát, đánh giá đầu tư tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP ( 4/5/2021 10:52:00 AM)

Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Một số điểm mới về giám sát đầu tư so với các quy định trước đây như sau:

Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 ( 12/31/2020 2:30:00 PM)

Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 ( 12/31/2020 2:55:00 PM)

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của cả nước và ngành.
12345678910...