DANH MỤC TIN ĐÃ ĐĂNGLuật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 ( 12/31/2020 2:30:00 PM)

Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 ( 12/31/2020 2:55:00 PM)

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của cả nước và ngành.

Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu GSĐG phục vụ công tác quản lý ngành ( 12/30/2020 4:32:00 PM)

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thiết lập một hệ thống CSDL dùng chung để giám sát đánh giá quá trình thực hiện chiến lược, kế hoạch 5 năm và hàng năm, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các chương trình và kế hoạch hành động của ngành, công tác tổng hợp phục vụ báo cáo giao ban Bộ, Chính phủ.

Kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( 12/30/2020 4:31:00 PM)

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, ngày 19 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9713/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

VnSAT góp phần cơ cấu lại nông nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh. ( 1/4/2021 12:00:00 PM)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, quảng bá thương hiệu, nhân rộng các thành công của dự án VnSAT, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
12345678910...