Tổ chức bộ máy

1.

Vụ trưởng Nguyễn Văn Việt

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Vụ; công tác tổ chức cán bộ, hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính;

- Phụ trách khối tổng hợp: Chiến lược phát triển ngành; Kế hoạch phát triển ngành trung hạn 2021-2025; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; các vấn đề tổng hợp lớn khác của ngành, liên ngành. Quản lý chung về đầu tư, quy hoạch, điều tra cơ bản toàn ngành; thống kê. Chánh Văn phòng thường trực BCĐ liên ngành về Tái cơ cấu nông nghiệp; Giám đốc Hợp phần A dự án VnSAT;

- Phụ trách các lĩnh vực: khoa học, công nghệ và môi trường; công nghệ sinh học; giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; kinh tế hợp tác và PTNT; nông thôn mới; chế biến và thị trường nông sản; quản lý chất lượng NLTS; xúc tiến đầu tư; pháp chế; hợp tác quốc tế; kế hoạch đầu tư khối tổng hợp (Viện, Trường, ngành khác);

- Tổng hợp nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.


 

2

PVT. Đào Quốc Luân

- Phụ trách các lĩnh vực thuộc khối nông, lâm nghiệp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp); điều tra cơ bản (bao gồm cả khối tổng hợp), quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản khối nông, lâm nghiệp; an ninh lương thực quốc gia; chương trình giống; các dự án ODA nông lâm nghiệp; dự trữ quốc gia; đổi mới, sắp xếp nông lâm trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển ngành hàng năm;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ miền Trung, vùng KTTĐ miền Nam; Quản lý trang Web của Vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng phân công.


 

3.

PVT. Nguyễn Tất Đại

- Phụ trách các lĩnh vực thủy lợi, thủy sản, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; điều tra cơ bản, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản khối thủy lợi, thủy sản, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; các dự án ODA.

- Giám sát tổng thể đầu tư toàn ngành; các nhiệm vụ liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; Chương trình Biển Đông hải đảo;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng KTTĐ vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

- Theo dõi đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tư nhân; theo dõi hội, hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân; Công tác thanh tra, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng; Công tác an ninh quốc phòng; quản lý CSDL giám sát đánh giá ngành, giám sát đánh giá đầu tư, ổ V;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng phân công.

1

Trần Gia Long

- Tổ trưởng, giúp Lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động hành chính của Tổ;

- Tổng hợp chiến lược, kế hoạch phát triển Ngành 5 năm;

- Theo dõi, tham mưu tổng hợp các báo cáo của Ngành theo yêu cầu; Nghị quyết 01/NQ-CP;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng và hàng năm của Ngành;

- Tham mưu, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và nội dung nông nghiệp, nông thôn trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc;

- Tổng hợp lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; theo dõi kế hoạch đầu tư một số dự án khối Trường theo phân công của Lãnh đạo Vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

2

Nguyễn Hoàng Linh

- Theo dõi, thường trực tổng hợp tình hình thực hiện cơ cấu lại Ngành; Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050; theo dõi, phối hợp công tác với Văn phòng điều phối Nông thôn mới TW;

- Tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, công nghệ sinh học; theo dõi kế hoạch đầu tư một số dự án khối Viện theo phân công của Lãnh đạo Vụ;

- Phụ trách nhập TABMIS của khối tổng hợp;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Đồng bằng sông Hồng; vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ; tổng hợp chung vùng Kinh tế trọng điểm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

3

Đặng Tuyết Minh

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và phương án tăng trưởng Ngành; chuẩn bị các báo cáo giao ban tháng, quý của Bộ; phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng và hàng năm của Ngành;

- Tổng hợp kế hoạch điều tra cơ bản toàn Ngành; theo dõi các dự án điều tra cơ bản khối tổng hợp; phụ trách hệ thống thông tin đầu tư công khối tổng hợp;

- Theo dõi công tác quản lý chất lượng NLTS;

- Theo dõi kế hoạch đầu tư một số dự án khối Trường theo phân công của Lãnh đạo Vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

4

Nguyễn Thị Dung

- Phụ trách giấy tờ công văn đi; công tác lưu trữ của Vụ;

- Tổng hợp báo cáo hoạt động tuần, tháng, quý, năm của Vụ;

- Theo dõi quản lý tài sản, kinh phí, sử dụng xe của Vụ; các công việc hành chính, tạp vụ khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

5

Mai Thị Hà

- Phụ trách giấy tờ, công văn đến; theo dõi tình hình xử lý công văn; chương trình làm việc của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Vụ và các Tổ;

- Hỗ trợ theo dõi tin, bài trang Web của Vụ; đón tiếp khách đến liên hệ công tác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

6

Vũ Việt Hà

- Tổng hợp chung Xúc tiến đầu tư của Ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

7

Phan Thúy Hằng

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Nam Đồng bằng sông Hồng (Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình);

- Phụ trách công tác tổ chức, đào tạo, hành chính, thi đua của Vụ;

- Theo dõi lĩnh vực chế biến, thương mại và thị trường nông sản; Kinh tế hợp tác và PTNT;

- Theo dõi kế hoạch đầu tư một số dự án khối Viện theo phân công của Lãnh đạo Vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

8

Nguyễn Văn Ngọc

- Phối hợp xây dựng một số báo cáo tổng hợp theo phân công của Lãnh đạo Vụ;

- Theo dõi chung về Hợp tác quốc tế; Pháp chế;

- Theo dõi ODA, FDI, kế hoạch đầu tư một số dự án khối “ngành khác” theo phân công của Lãnh đạo Vụ.


 

9 Lê Huy Thuyết

- Tổng hợp, chuẩn bị báo cáo giao ban hàng tháng, 6 tháng, hàng năm của Vụ; Báo cáo thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ;

- Phối hợp với Tổ trưởng chuẩn bị các báo cáo tổng hợp;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Trung bộ;

- Theo dõi công tác Thống kê của Ngành;

- Theo dõi kế hoạch đầu tư một số dự án theo phân công của Lãnh đạo Vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.

1

Trần Hoàng Hiệp

-Tổ trưởng, giúp Lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động hành chính của Tổ; tổng hợp đầu tư các dự án khối lâm nghiệp; theo dõi các dự án thuộc Tổng cục lâm nghiệp, ODA nông nghiệp, Cục KTHT và PTNT;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

- Biên tập bài viết trên trang Web của Vụ;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

2

Nguyễn Ánh Long

-Theo dõi kế hoạch và đầu tư dự án lĩnh vực chăn nuôi, thú y; điều tra cơ bản lĩnh vực chăn nuôi, thú y;

- Tham gia thẩm định trình Bộ phê duyệt và theo dõi các dự án giống vật nuôi; theo dõi chương trình giống gốc vật nuôi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công


 

3

Phạm Trung Kiên

-Theo dõi kế hoạch ngành lâm nghiệp; các dự án giống, giống gốc ngành lâm nghiệp; điều tra cơ bản và quy hoạch lâm nghiệp;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Tây Nguyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

4

Vũ Quốc Khánh

- Theo dõi kế hoạch dự trữ quốc gia; An ninh lương thực quốc gia;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

5

Nguyễn Văn Đức

- Theo dõi Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; các dự án ODA lâm nghiệp; đổi mới, sắp xếp nông lâm trường;

- Phụ trách TABMIS, hệ thống thông tin đầu tư công khối nông lâm nghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

6

Nguyễn Thị Duyên

- Theo dõi kế hoạch và đầu tư lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; tổng hợp đầu tư các dự án khối nông nghiệp; điều tra cơ bản lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật;

- Tham gia thẩm định trình Bộ phê duyệt và theo dõi các dự án giống trồng trọt, tổng hợp Chương trình giống;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.

1

Đỗ Việt

- Tổ trưởng, giúp Lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động hành chính của Tổ;

- Theo dõi kế hoạch và đầu tư lĩnh vực thủy lợi, tổng hợp kế hoạch đầu tư công toàn ngành;

- Theo dõi thủy lợi và dự án đầu tư vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Các nhiệm vụ chuyên môn khác có liên quan của Cục Quản lý Xây dựng công trình;

- Tổng hợp hệ thống thông tin đầu tư công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

2

Nguyễn Văn Thủy

- Theo dõi thủy lợi và dự án đầu tư vùng Miền núi phía Bắc và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

3

Lại Tiến Vinh

- Theo dõi các dự án ODA thủy lợi; tổng hợp ODA toàn ngành;

- Đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

4

Nguyễn Quốc Oai

- Theo dõi thủy lợi và dự án đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Các nhiệm vụ chuyên môn khác có liên quan của Tổng cục Thủy lợi;

- Theo dõi Chương trình thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

- Phụ trách TABMIS, hệ thống thông tin đầu tư công khối thủy lợi;

- Đầu mối công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

5

Lê Minh Bá

- Theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Quản lý các hệ thống GSĐG giám sát đánh giá ngành (trong đó có cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng trưởng xanh, Biến đổi khí hậu), giám sát đánh giá đầu tư (MIC), website Vụ, ổ V;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng trung du miền núi phía Bắc;

- Đầu mối Cải cách hành chính; Phát triển bền vững;

- Theo dõi đầu tư lĩnh vực muối; di dân tái định cư;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

6

Cao Vũ Hiển

- Tổng hợp quy hoạch toàn ngành;

- Điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai; theo dõi thủy lợi và các dự án đầu tư vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên; Các nhiệm vụ chuyên môn khác có liên quan của Tổng cục Phòng chống thiên tai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.

1

Phan Tiểu Long

- Tổ trưởng, giúp lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động hành chính của Tổ;

- Tổng hợp kế hoạch ngành thủy sản;

- Theo dõi kế hoạch khai thác thủy sản. Theo dõi chương trình biển Đông hải đảo, các dự án đầu tư khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá;

- Tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng KTTĐ vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

2

Nguyễn Thị Hoa Hồng

- Theo dõi điều tra cơ bản, quy hoạch lĩnh vực thủy sản; kế hoạch nuôi trồng thủy sản, đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản; ODA, FDI thủy sản;

- Tổng hợp TABMIS của Vụ, phụ trách TABMIS khối thủy sản;

- Theo dõi đầu tư tư nhân, doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.


 

3

Hoa Duy Hải

- Theo dõi các dự án giống thủy sản thuộc chương trình giống thủy sản, các dự án đầu tư hạ tầng phát triển giống thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Theo dõi công tác quốc phòng an ninh;

- Phụ trách hệ thống thông tin đầu tư công khối thủy sản;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ phân công.