Tổ chức bộ máy

1.

Vụ trưởng Nguyễn Văn Việt

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Vụ; công tác tổ chức cán bộ, hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính.

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực: Chiến lược phát triển ngành đến 2030; kế hoạch phát triển ngành trung hạn 2021-2025; các vấn đề tổng hợp lớn của ngành, liên ngành; chủ trương đầu tư; thống kê. Chánh Văn phòng thường trực BCĐ liên ngành về Tái cơ cấu NN; Chánh Văn phòng PPP; Giám đốc Hợp phần A dự án VnSAT và dự án MECARP.

Phụ trách lĩnh vực Thủy sản, bao gồm: Tổng hợp phát triển các chuyên ngành, ĐTCB, TKQH, đầu tư.

Phụ trách các Chương trình: Giống thủy sản; khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá, bến cá; Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững; Biển Đông hải đảo;

Nghị quyết 120 về ĐBSCL. Công tác an ninh quốc phòng; khối doanh nghiệp thủy sản; nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL và vùng KTTĐ ĐBSCL.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

 

2

PVT. Đào Quốc Luân

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực: Nông nghiệp (Trồng trọt, BVTV, Chăn nuôi, Thú y), Lâm nghiệp, bao gồm: Tổng hợp phát triển các chuyên ngành, ĐTCB,TKQH, đầu tư. Phụ trách các Chương trình: An ninh lương thực; Chương trình giống; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; phát triển lâm nghiệp bền vững. Phụ trách công tác dự trữ quốc gia; khối doanh nghiệp nông, lâm nghiệp; nông nghiệp, nông thôn vùng Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và vùng KTTĐ miền Nam; quản lý trang Web của Vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.

 

3.

 

 

 

 

 

PVT. Ngô Trường Sơn

 

 

 

 

 

Trực tiếp tham mưu, giúp việc Bộ trưởng;

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực: Tổng hợp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khoa học, CN và MT; công nghệ sinh học; giáo dục & đào tạo; đầu tư khối các ngành khác; ĐTCB khối tổng hợp; kinh tế hợp tác và PTNT; nông thôn mới; chế biến và thị trường nông sản; quản lý chất lượng NLTS và an toàn thực phẩm; xúc tiến đầu tư; nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Duyên hải miền Trung; vùng KTTĐ miền Bắc, miền Trung.

Phó Chánh Văn phòng về Tái cơ cấu NN; Phó Giám đốc Hợp phần A- dự án VnSAT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng

 

 

4.

PVT. Nguyễn Tất Đại

Phụ trách về đầu tư công lĩnh vực: Thủy lợi, thủy sản, đê điều, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; Điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch lĩnh vực thủy lợi;Giám sát tổng thể đầu tư toàn ngành; các nhiệm vụ liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, phát triển bền vững;Phụ trách vùng Trung du miền núi phía Bắc; Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Công tác thanh tra, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng; quản lý CSDL giám sát đánh giá ngành, giám sát đánh giá đầu tư, ổ V; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng phân công.

1

Trần Gia Long

Tổ trưởng, giúp Lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động của Tổ; tổng hợp khối các cơ quan Đảng; tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng và hàng năm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và các cơ quan Chính phủ; theo dõi đầu tư lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

2

Nguyễn Hoàng Linh

Thường trực Văn phòng Tái cơ cấu, tổng hợp tình hình thực hiện cơ cấu lại toàn ngành nông nghiệp; theo dõi đầu tư lĩnh vực KH, CN và môi trường; chương trình công nghệ sinh học; lĩnh vực văn hóa; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng KTTĐ Bắc bộ; tổng hợp chung về các vùng KTTĐ; phụ trách công tác tổ chức. Phụ trách TABMIS của khối tổng hợp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

3

Đặng Tuyết Minh

Theo dõi ĐTCB khối tổng hợp và tổng hợp ĐTCB toàn ngành; theo dõi công tác thống kê, pháp chế, quản lý chất lượng (bao gồm cả các dự án đầu tư); chuẩn bị các báo cáo giao ban tháng, quý của Bộ; phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng và hàng năm của ngành; tổng hợp các báo cáo khối Chính phủ; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn các tỉnh vùng Nam Trung bộ và vùng KTTĐ miền Trung. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

4

Nguyễn Thị Dung

Phụ trách công văn đi; công tác lưu trữ của Vụ; tổng hợp báo cáo hoạt động tuần, tháng của Vụ; theo dõi quản lý tài sản, kinh phí các chương trình, sử dụng xe của Vụ; phụ trách công tác hành chính. Tham gia Hợp phần A, dự án VnSAT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

5

Mai Thị Hà

Phụ trách công văn đến; theo dõi tình hình xử lý công văn; chương trình làm việc của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Vụ và các Tổ; tham gia Văn phòng PPP và hỗ trợ theo dõi bài, tin trang Web của Vụ; đón tiếp khách đến liên hệ công tác; tham gia dự án MECARP. Theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

6

Vũ Việt Hà

Tổng hợp khối các cơ quan Quốc hội; phối hợp xử lý các báo cáo tổng hợp vĩ mô của ngành; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Trung Bộ; theo dõi chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; chương trình nước sạch và VSMTNT; kinh tế hợp tác và PTNT; chế biến thương mại và phát triển thị trường nông sản; tổng hợp chung XTĐT; phối hợp xây dựng báo cáo tháng của Bộ; tổng hợp báo cáo hàng tháng, 6 tháng, hàng năm của Vụ; Theo dõi đầu tư các lĩnh vực: Cấp thoát nước, giao thông, thể thao, truyền thông, y tế, quản lý nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

7

Phan Thúy Hằng

Chuyên trách tại Hợp phần A, dự án VnSAT. Thường trực Văn phòng đối tác công tư (PPP). Tổng hợp, theo dõi tình hình đầu tư các dự án PPP thuộc các lĩnh vực khác và tổng hợp chung toàn ngành; theo dõi đầu tư tư nhân; hợp tác quốc tế. Theo dõi ODA, FDI các lĩnh vực thuộc “ngành khác”. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

8

Lại Tiến Vinh

Chuyên trách tại  Hợp phần A, dự án VnSAT

1

Trần Hoàng Hiệp

Tổ trưởng, giúp Lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động của Tổ; theo dõi lâm nghiệp các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL; các dự án ODA nông nghiệp; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam; trang Web của Vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

2

Nguyễn Ánh Long

Theo dõi kế hoạch và đầu tư lĩnh vực chăn nuôi, thú y; ĐTCB và TKQH chăn nuôi, thú y; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng Tây Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.  

3

Phạm Trung Kiên

Theo dõi kế hoạch và đầu tư ngành lâm nghiệp; Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; ĐTCB và TKQH lâm nghiệp; theo dõi lâm nghiệp các tỉnh phía Bắc; khối doanh nghiệp lâm nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

4

Vũ Quốc Khánh

Theo dõi kế hoạch dự trữ quốc gia; ANLT quốc gia; ĐTCB, TKQH trồng trọt, BVTV; khối doanh nghiệp nông nghiệp và tổng hợp chung về doanh nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

5

Nguyễn Văn Đức

Theo dõi lâm nghiệp các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; các dự án ODA lâm nghiệp, các dự án hỗ trợ kỹ thuật lâm nghiệp; phụ trách TABMIS khối nông lâm nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ..

6

Nguyễn Thị Duyên

Theo dõi kế hoạch và đầu tư lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; các dự án giống trồng trọt, tổng hợp Đề án giống; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ. 

7

Nguyễn Văn Ngọc

Chuyên trách tại  Hợp phần A, dự án VnSAT và dự án MECARP.

1

Đỗ Việt

Tổ trưởng, giúp Lãnh đạo Vụ quản lý hoạt động của Tổ; theo dõi kế hoạch và đầu tư lĩnh vực thủy lợi, GSĐT ngành thủy lợi vốn ngân sách tập trung; tổng hợp kế hoạch XDCB, GSĐT toàn ngành; theo dõi thủy lợi vùng ĐBSH; phối hợp theo dõi CSDL đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

2

Nguyễn Văn Thủy

Theo dõi thủy lợi vùng Miền núi phía Bắc và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

3

Nguyễn Tất Đại

Tổng hợp kế hoạch đầu tư vốn TPCP của Bộ và của địa phương; theo dõi thủy lợi vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; các doanh nghiệp xây dựng, thủy lợi. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

4

Vũ Thanh Liêm

 

 

Theo dõi kế hoạch đê điều và phòng chống thiên tai; các dự án ODA thủy lợi và tổng hợp ODA toàn ngành; đầu mối TABMIS của Vụ; phối hợp phụ trách CSDL đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

5

Nguyễn Quốc Oai

Theo dõi thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tổng hợp Chương trình mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Phụ trách TABMIS khối thủy lợi. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

6

Lê Minh Bá

Theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, ISO của Vụ; tổng hợp tiến độ giải ngân và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư; cơ sở dữ liệu đầu tư; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng miền núi phía Bắc; đầu mối Cải cách hành chính; tổng hợp và theo dõi các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phụ trách cơ sở dữ liệu MIC, ổ V của Vụ. Tham gia dự án MECARP. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

7

Cao Vũ Hiển

Theo dõi ĐTCB, TKQH thủy lợi và phòng chống thiên tai; tổng hợp quy hoạch toàn ngành; đầu tư thủy lợi vùng Đông Nam Bộ; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

1

Phan Tiểu Long

Tổ trưởng, giúp Vụ trưởng quản lý hoạt động của Tổ; tổng hợp kế hoạch ngành thủy sản; theo dõi kế hoạch khai thác thủy sản, Chương trình biển Đông hải đảo, Chương trình đầu tư khu neo đậu tránh trú bão, bến cá, cảng cá; Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững; tổng hợp nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL, vùng KTTĐ vùng ĐBSCL; theo dõi thủy sản vùng duyên hải miền Trung và ĐBSCL. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

2

Nguyễn Thị Hoa Hồng

Theo dõi ĐTCB và TKQH ngành thủy sản; kế hoạch nuôi trồng thủy sản, đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản; ODA, FDI thủy sản; khối doanh nghiệp thủy sản. Theo dõi lĩnh vực thủy sản vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Phụ trách TABMIS khối thủy sản. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Vụ. 

3

Hoa Duy Hải

Theo dõi chương trình giống thủy sản, chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Theo dõi lĩnh vực thủy sản vùng ĐBSH, miền núi phía Bắc;  công tác quốc phòng an ninh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Vụ.