QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VỤ KẾ HOẠCH, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm  theo Quyết định số 09/QĐ-KH-TH ngày 18/01/ 2019 của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch)

 

CHƯƠNG 1. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Thực hiện tốt Luật Công chức, Luật Lao động, Quy chế làm việc của Bộ và các quy định hiện hành khác.

2. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng Vụ Kế hoạch ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp và văn minh.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi

Quy chế này quy định chế độ làm việc; mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Vụ với Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vụ; giữa Lãnh đạo Vụ với các Tổ chuyên môn, các chuyên viên, cán sự, nhân viên và viên chức biệt phái (sau đây gọi chung là công chức) trong Vụ.

2. Đối tượng áp dụng:

Toàn thể công chức của Vụ Kế hoạch.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Vụ Kế hoạch làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch.

2. Đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của của Nhà nước và các quy định của Bộ.

3. Đảm bảo công tác quản lý điều hành hoạt động của Vụ thông suốt, hiệu quả và chất lượng.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công chức của Vụ chủ động triển khai và giải quyết công việc được giao; phát huy được năng lực, sở trường và chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân.

5. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo Vụ với Chi uỷ, Ban chấp hành công đoàn Vụ; giữa các Tổ chuyên môn với các Tổ đảng, Tổ Công đoàn, Đoàn Thanh niên để xây dựng tập thể Vụ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Bộ máy làm việc và nhiệm vụ

Vụ Kế hoạch chia thành 4 tổ chuyên môn gồm Tổ Tổng hợp, Tổ Kế hoạch nông lâm nghiệp, Tổ Kế hoạch Thủy lợi và Tổ Kế hoạch Thủy sản. Chức năng, nhiệm vụ của từng Tổ được quy định tại Quyết định riêng của Vụ trưởng.

 

CHƯƠNG 2. THẨM QUYỀN, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 5. Thẩm quyền, phạm vi giải quyết công việc của Vụ trưởng

1. Thẩm quyền

- Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Bộ trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Vụ trưởng, từng Tổ chuyên môn, từng công chức và chịu trách nhiệm về việc phân công đó; thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Vụ, của Bộ.

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc được Bộ giao.

2. Phạm vi

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Bộ quy định trong các văn bản của Bộ, những nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao trực tiếp.

- Những công việc đảm nhiệm trong quyết định phân công nhiệm vụ của Vụ.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các vấn đề liên ngành; trực tiếp trình hoặc phân công, ủy quyền cho lãnh đạo Vụ trình Lãnh đạo Bộ quyết định phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư; phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác hành chính, tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng.

- Giải quyết những công việc cấp bách của Phó Vụ trưởng khi thấy cần thiết.

 3. Những công việc Vụ trưởng tổ chức thảo luận tập thể trước khi quyết định hoặc trước khi trình Lãnh đạo Bộ:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Vụ.

- Phân bổ và điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư.

- Báo cáo tổng kết và kế hoạch công tác năm của Vụ.

- Những vấn đề cần thiết khác.

Trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể, Vụ trưởng giao Tổ trưởng Tổ Tổng hợp (hoặc công chức được giao xử lý nhiệm vụ) lấy ý kiến các Phó Vụ trưởng trước khi quyết định. 

Điều 6. Thẩm quyền, phạm vi giải quyết công việc của Phó Vụ trưởng

1. Thẩm quyền

Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, được Vụ trưởng phân công một số nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phạm vi

- Giải quyết các công việc trong lĩnh vực được Vụ trưởng giao tại quyết định phân công nhiệm vụ của Vụ.

- Những công việc cụ thể ngoài quyết định phân công nhiệm vụ của Vụ được Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng giao trực tiếp.

  - Đối với những vấn đề về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc, chưa có văn bản quy định, vượt quá thẩm quyền, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm..., Phó Vụ trưởng phải xin ý kiến Vụ trưởng trước khi quyết định.

- Khi đi công tác từ 01 ngày trở lên phải báo cáo Vụ trưởng.

3. Phó Vụ trưởng được uỷ quyền giải quyết công việc khi Vụ trưởng đi vắng: Ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 2 điều này có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Giải quyết công việc chung của Vụ.

- Phối hợp hoạt động giữa các Phó Vụ trưởng.

- Giải quyết những công việc cấp bách của Phó Vụ trưởng khác khi Phó Vụ trưởng đó vắng mặt, theo đề nghị của chuyên viên.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Tổ trưởng

- Giúp lãnh đạo Vụ quán xuyến công việc của Tổ.

- Theo dõi, đôn đốc các công chức trong Tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nắm tình hình, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng, 6 tháng và cả năm của Tổ.

- Phối hợp, giải quyết công việc có liên quan đến các công chức trong Tổ, đề xuất với Lãnh đạo Vụ xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh.

 

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc của công chức

- Công chức chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

- Mỗi công chức được phân công phụ trách một, hoặc một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ có trách nhiệm:

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định và theo dõi các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao và chủ động tham mưu giải quyết nhiệm vụ.

+ Thu thập số liệu theo định kỳ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

+ Tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

+ Tổng hợp xây dựng kế hoạch trung hạn, hàng năm lĩnh vực phụ trách vào các kỳ xây dựng kế hoạch.

+ Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách xây dựng kế hoạch, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng và thời hạn, gửi Vụ để tổng hợp trình Bộ.

+ Tham dự các buổi làm việc với các địa phương, đơn vị được phân công; Hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai kế hoạch của địa phương, đơn vị được phân công và các hội nghị, hội thảo khác.

+ Tham mưu cho  lãnh đạo Vụ về quản lý đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Đi cơ sở kiểm tra hoặc nắm tình hình theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

- Phát huy khả năng độc lập nghiên cứu, đề xuất ý kiến để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao, cũng như nhiệm vụ chung của Vụ, của Bộ.

- Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Vụ, Bộ.

- Khi nghỉ dưới 01 ngày phải báo cáo Tổ trưởng và Phó Vụ trưởng phụ trách, trên 01 ngày phải báo cáo thêm Vụ trưởng.

 

CHƯƠNG 3. QUAN HỆ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 9. Quan hệ giữa Lãnh đạo Vụ với Chi uỷ và các tổ chức đoàn thể

1. Định kỳ hàng tháng trong kỳ sinh hoạt Chi bộ, hoặc khi có yêu cầu đột xuất; Lãnh đạo và Chi  uỷ Vụ tổ chức họp, thông báo các vấn đề theo quy chế làm việc giữa Lãnh đạo và Chi uỷ Vụ.

2. Lãnh đạo Vụ thường xuyên thông tin cho BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vụ các chủ trương, chính sách; tham khảo ý kiến của BCH Công đoàn trước khi quyết định các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên Công đoàn. BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vụ có trách nhiệm thường xuyên phản ánh với Lãnh đạo Vụ về tình hình hoạt động và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên trong tổ chức mình.

3. Hàng năm, Lãnh đạo Vụ phối hợp với  BCH Công đoàn Vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để nghe ý kiến của đoàn viên công đoàn. BCH Công đoàn Vụ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung Hội nghị theo quy định.

4. Lãnh đạo Vụ tạo điều kiện cho Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác triển khai các hoạt động của tổ chức mình có hiệu quả; Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác có nhiệm vụ động viên đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Quan hệ giữa Vụ với các cơ quan khác

Vụ có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục và các đơn vị khác thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố, các đơn vị thuộc các Bộ/ngành khác để thực hiện nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn các đơn vị liên quan về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

Điều 11. Quan hệ giải quyết công việc giữa Lãnh đạo Vụ

1. Khi Vụ trưởng đi công tác phải uỷ quyền cho một Phó Vụ trưởng điều hành công việc chung của Vụ.

2. Một số việc đã giao cho Phó Vụ trưởng, nhưng do thấy cần thiết hoặc do Phó Vụ trưởng đi công tác vắng, Vụ trưởng trực tiếp giải quyết và công chức phụ trách có trách nhiệm báo cáo lại các quyết định của Vụ trưởng cho Phó Vụ trưởng phụ trách.

3. Khi Phó Vụ trưởng xử lý một công việc có liên quan đến Phó Vụ trưởng khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Vụ trưởng đó để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Vụ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Vụ trưởng quyết định.

4. Phó Vụ trưởng được ủy quyền điều hành công việc chung khi Vụ trưởng đi vắng có trách nhiệm báo cáo lại Vụ trưởng những công việc đã xử lý

Điều 12. Quan hệ công tác giữa các công chức

- Đối với những công việc có liên quan đến nhiều công chức thì các công chức chủ động phối hợp giải quyết. Nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Vụ phụ trách.

- Công chức được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thảo luận với các công chức phối hợp để phân công công việc và thống nhất kế hoạch hành động. Các công chức phụ trách công việc liên quan có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của công chức chủ trì đến khi công việc hoàn thành.

- Trước khi công chức nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác, phải bàn giao toàn bộ  tài sản công, hồ sơ tài liệu cho người thay thế (hoặc cho Tổ trưởng trong trường hợp chưa có người thay thế).

CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Điều 13. Kế hoạch công tác năm của Vụ

Tổ trưởng Tổ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Tổ trưởng các Tổ xây dựng kế hoạch công tác năm kế tiếp trước ngày 31/12 của năm để trình Lãnh đạo Vụ thông qua, gửi Văn phòng Bộ và Vụ TCCB trước 30/01 của năm kế tiếp.

Điều 14. Kế hoạch công tác tuần của Lãnh đạo Vụ, công chức

Căn cứ vào lịch công tác tuần của Lãnh đạo Bộ, các công việc cần giải quyết trong tuần; chậm nhất là sáng thứ 2, Lãnh đạo Vụ và từng công chức xây dựng lịch công tác tuần đó trên văn phòng điện tử theo quy định của Văn phòng Bộ và cập nhật khi có thay đổi.

 

         CHƯƠNG 5. CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

Điều 15. Hội nghị chuyên đề, hội thảo, tập huấn do Bộ ủy quyền Vụ chủ trì

1. Chủ trì: Lãnh đạo Vụ

2. Thành phần: Do Lãnh đạo Bộ duyệt.

3. Chuẩn bị nội dung: Lãnh đạo Vụ hoặc công chức được giao trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

 4. Công tác chuẩn bị khác: Tổ chuyên môn được giao nhiệm vụ và các công chức của Tổ khác phối hợp thực hiện theo phân công của Vụ trưởng.

5. Lãnh đạo Vụ được phân công phụ trách chỉ đạo bộ phận được giao chủ trì tổ chức họp và báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ và Vụ trưởng sau khi hội nghị kết thúc.

Điều 16.  Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn do Vụ mời

1. Chủ trì: Lãnh đạo Vụ.

2. Thành phần: Do Lãnh đạo Vụ quyết định.

3. Chuẩn bị nội dung: Lãnh đạo Vụ hoặc chuyên viên được phân công.

4. Các công tác chuẩn bị khác: Tổ chuyên môn được phân công và các chuyên viên của Tổ khác theo phân công của Vụ trưởng.

Điều 17. Họp giao ban tháng của Vụ

1. Chủ trì: Vụ trưởng.

2. Thành phần: Toàn thể công chức của Vụ.

3. Chuẩn bị nội dung: Tổ Tổng hợp.

4. Các công tác chuẩn bị khác: Tổ Tổng hợp.

 Vào tuần đầu mỗi tháng, Vụ trưởng tổ chức họp giao ban. Tổ trưởng các tổ tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng trước của tổ, gửi Tổ Tổng hợp để chuẩn bị báo cáo tháng chung của Vụ. Các thành viên dự họp tham gia ý kiến bổ sung và đề xuất các vấn đề cần xin ý kiến xử lý.

Điều 18. Họp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm

1. Chủ trì: Vụ trưởng.

2. Thành phần: Lãnh đạo Vụ và toàn thể cán bộ, công chức.

3. Chuẩn bị nội dung: Tổ Tổng hợp.

4. Các công tác chuẩn bị khác: Tổ Tổng hợp.

 

CHƯƠNG 6. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

Điều 19. Xử lý văn bản đến

- Các loại công văn gửi Vụ Kế hoạch phải qua văn thư để vào sổ và nhập các thông tin cần thiết theo quy định. Trường hợp, công văn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT nhưng chuyển thẳng đến Vụ, phải chuyển lại Văn phòng Bộ để xin ý kiến. 

- Các công văn hoả tốc cần phải ưu tiên xử lý sớm.

- Tất cả văn bản phải được phân loại xử lý A,B,C theo quy định của Bộ.

- Văn bản chuyển cho nhiều chuyên viên, thì chuyên viên được ghi tên đầu tiên được giữ bản gốc và chủ trì thực hiện.

- Công chức quản lý văn bản đến trình Vụ trưởng (hoặc Phó Vụ trưởng trong trường hợp Vụ trưởng đi vắng) xem xét, phân giao văn bản đến cho các Lãnh đạo Vụ và chuyên viên liên quan.

  - Văn bản sau khi được phân giao phải vào sổ lưu, nhập vào phần mềm quản lý văn bản, sau đó chuyển cho Phó Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực và chuyển cho các công chức trong Tổ để xử lý. Trường hợp Phó Vụ trưởng đi vắng thì chuyển trực tiếp cho công chức để xử lý và công chức có trách nhiệm báo cáo Phó Vụ trưởng.

- Các công chức được giao chủ trì xử lý văn bản có trách nhiệm cập nhật kết quả xử lý văn bản theo quy định của Văn phòng Bộ. Hàng tuần, hàng tháng; chuyên viên theo dõi văn bản đến thường xuyên đôn đốc và tổng hợp kết quả xử lý văn bản, báo cáo Vụ trưởng trước phiên họp giao ban tháng của Bộ.

   Điều 20. Quản lý văn bản đi

- Công chức soạn thảo văn bản vào sổ hồ sơ trình theo phần mềm của Văn phòng Bộ.

- Văn bản trình Lãnh đạo Vụ hay trình Lãnh đạo Bộ ký đều phải chuyển qua công chức quản lý văn bản đi của Vụ để kiểm tra thể thức văn bản và vào sổ trước khi trình Lãnh đạo Vụ ký ban hành hoặc ký trình Lãnh đạo Bộ.

- Công chức quản lý văn bản đi chịu trách nhiệm chuyển văn bản cho Văn phòng Bộ để trình Lãnh đạo Bộ. Trường hợp văn bản cần xin ý kiến đồng trình của các đơn vị liên quan, công chức soạn thảo văn bản lấy ý kiến của các đơn vị trước khi chuyển cho công chức quản lý văn bản đi của Vụ.

- Tất cả các văn bản gửi ra ngoài Bộ đều do công chức quản lý văn bản đi của Vụ phối hợp với Văn phòng Bộ gửi theo đường bưu chính.

- Tất cả các loại văn bản do Lãnh đạo Vụ ký trình hay ký ban hành (có lấy dấu hay không lấy dấu Bộ) đều phải lưu 01 bản tại văn thư Vụ để theo dõi. Đối với văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sau khi Lãnh đạo Bộ có ý kiến, lưu 01 bản tại văn thư Vụ.

- Công chức quản lý văn bản đi của Vụ và các công chức soạn thảo chịu trách nhiệm lưu trữ văn bản đi theo quy định của pháp luật.

- Cuối tuần, văn thư Vụ trình Vụ trưởng kiểm tra toàn bộ văn bản phát hành trong tuần trước khi lưu trữ.

Đối với văn bản Mật thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Thẩm quyền ký ban hành hoặc ký trình văn bản

1. Vụ trưởng: Tất cả các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ và theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Phó Vụ trưởng: Các văn bản thuộc lĩnh vực được Vụ trưởng phân công phụ trách.

3. Ký trình văn bản không thuộc lĩnh vực phụ trách

Trường hợp Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực đi vắng; nếu có văn bản cần ký gấp, Phó Vụ trưởng được trình ký trao đổi với Phó Vụ trưởng phụ trách lĩnh vực.

 

CHƯƠNG 7. TIẾP KHÁCH VÀ ĐI CÔNG TÁC

Điều 22. Tiếp khách trong nước

Khi có khách đến liên hệ công tác, mọi lãnh đạo, công chức phải có trách nhiệm đón tiếp và hướng dẫn khách đến địa chỉ cần thiết trên nguyên tắc:

- Công việc thuộc lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo hoặc công chức nào thì hướng dẫn khách đến gặp lãnh đạo hoặc công chức đó. Trường hợp không rõ yêu cầu, địa chỉ cần liên hệ thì báo cáo Vụ trưởng (hoặc Phó Vụ trưởng) biết để có quyết định phù hợp.

- Lãnh đạo Vụ, công chức tiếp khách và giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu của khách. Trong quá trình tiếp khách, xử lý công việc, nếu xét thấy công việc có liên quan đến lãnh đạo và công chức khác thì mời thêm lãnh đạo và công chức đó. Trường hợp công việc không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì hướng dẫn khách đến gặp người có thẩm quyền xử lý.

- Lãnh đạo Vụ hoặc công chức có nhu cầu bố trí phòng tiếp khách, cần đăng ký qua văn thư Vụ để liên hệ với Văn phòng Bộ.

- Khi được yêu cầu cùng Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Bộ tiếp khách, làm việc; công chức có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung buổi làm việc và chuẩn bị ý kiến phát biểu cho Lãnh đạo Vụ (hoặc Lãnh đạo Bộ).

- Quy định đối tượng dự tiếp khách cùng Lãnh đạo Bộ:

+ Đại diện Lãnh đạo Vụ.

+ Công chức liên quan theo phân công của Lãnh đạo Vụ.

Điều 23. Tiếp khách quốc tế

Tiếp khách quốc tế thực hiện theo quy định của Bộ; tham dự các buổi làm việc, chiêu đãi khách quốc tế theo yêu cầu của Bộ được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Vụ; khi được phân công, Lãnh đạo Vụ và công chức phải nghiêm túc thực hiện.

Điều 24.  Đi công tác trong nước

Các công chức đi công tác  dưới 01 ngày báo cáo Phó Vụ trưởng, trên 01 ngày phải báo cáo Vụ trưởng. Trường hợp sử dụng xe của Văn phòng Bộ phải được Lãnh đạo Vụ duyệt, báo văn thư Vụ để đăng ký xe với Văn phòng Bộ.

Trong thời hạn 3 ngày sau khi đi công tác về, công chức phải báo cáo kết quả chuyến công tác với Phó Vụ trưởng phụ trách và Vụ trưởng. Trường hợp đi công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ.

Tăng cường phối hợp giữa các tổ, công chức để tổ chức các đoàn công tác của Vụ đến cùng một đơn vị, một địa phương để tiết kiệm chi phí và tránh phiền hà cho đơn vị đến công tác.

Người được cử đi công tác thực hiện thanh toán công tác phí qua công chức được giao theo dõi tài chính của Vụ.

Điều 25. Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ, ngoài ra Vụ quy định bổ sung như sau:

- Vụ trưởng căn cứ nhiệm vụ được giao của từng công chức và nội dung của chuyến công tác để cử đi công tác nước ngoài cho phù hợp (Kể cả trường hợp có giấy mời đích danh).

- Các đoàn và công chức đi công tác nước ngoài về phải báo báo kết quả với Vụ và các đơn vị liên quan (nếu có yêu cầu) trong vòng 5 ngày kể từ ngày về nước.

 

CHƯƠNG 8. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 26. Chế độ báo cáo của Phó Vụ trưởng

1. Báo cáo định kỳ

Phó Vụ trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách tại các cuộc họp giao ban tháng, 6 tháng, tổng kết năm của Vụ.

2. Báo cáo thường xuyên

- Các Phó Vụ trưởng thực hiện chế độ báo cáo trực tiếp thường xuyên, kịp thời với Vụ trưởng về những vấn đề Vụ trưởng cần biết để chỉ đạo, điều hành (Các vấn đề liên quan đến nhiều bộ phận trong Vụ; các chủ trương quan trọng, công tác tổ chức, đầu tư...).

- Khi được Vụ trưởng uỷ quyền tham dự hoặc chỉ đạo các cuộc họp, đợt công tác ... phải báo cáo Vụ trưởng những nội dung liên quan.

Điều 27. Chế độ báo cáo của Tổ trưởng

1. Báo cáo định kỳ công việc của tổ

Tổ trưởng phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách về tình hình của Tổ. Trình Phó Vụ trưởng phụ trách ký duyệt nội dung các báo cáo 6 tháng và cả năm của Tổ trước khi gửi về Tổ Tổng hợp. Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15/6 (với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15/12 (với báo cáo năm).

2. Báo cáo nhiệm vụ chuyên môn của Tổ trưởng

Ngoài báo cáo công việc chung của Tổ, các Tổ trưởng còn có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên và đột xuất về công việc chuyên môn được phân công phụ trách như các công chức khác.

Điều 28. Chế độ báo cáo của công chức

1. Báo cáo định kỳ:

Chuẩn bị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm, công chức viết báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong kỳ và nhiệm vụ công tác kỳ tới. Nội dung báo cáo cần đánh giá rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và đề xuất phương hướng giải quyết. Báo cáo gửi Tổ trưởng trước 15/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước 15/12 (với báo cáo năm) để tổng hợp kết quả hoạt động chung của Tổ.

2. Báo cáo thường xuyên

Công chức thực hiện báo cáo thường xuyên bằng văn bản hoặc trực tiếp với Phó Vụ trưởng phụ trách về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Những nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều bộ phận của Vụ, các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách quan trọng; công chức báo cáo Phó Vụ trưởng phụ trách và Vụ trưởng.

 

3. Báo cáo đột xuất

Các công chức được giao xử lý các nhiệm vụ đột xuất khác ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao phải báo cáo kết quả với Vụ trưởng và Phó vụ trưởng phụ trách.

  Điều 29. Cung cấp thông tin trong và ngoài Vụ

            - Tất cả công chức của Vụ phải xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chia sẻ vào CSDL của Vụ để sử dụng chung.

- Khi cơ quan ngoài Bộ đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ, phải có giấy giới thiệu và được Lãnh đạo Vụ đồng ý. Công chức được giao phụ trách cung cấp thông tin phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin và tuân thủ nghiêm chế độ bảo mật.

 

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ SỬ DỤNG XE ÔTÔ, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 30. Sử dụng xe ô tô

1. Điều kiện sử dụng xe:

- Xe công được Bộ khoán cho Vụ chỉ được sử dụng cho mục đích công tác, các hoạt động chung mang tính đại diện cho Vụ; không sử dụng xe công cho các mục đích cá nhân, đi lễ hội.

- Hạn chế sử dụng xe trong các trường hợp không thật cần thiết như đi công tác trong phạm vi nội thành Hà Nội, đi 2 người trở xuống...

2. Theo dõi sử dụng xe:

- Lãnh đạo Vụ hoặc công chức có nhu cầu sử dụng xe phải báo văn thư Vụ để đăng ký với Văn phòng Bộ bằng phiếu. Trong phiếu, dự kiến số km sử dụng và nguồn kinh phí. Kết thúc chuyến công tác, người sử dụng xe phải ký vào lịch trình của lái xe.

- Văn thư Vụ phải phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi số km sử dụng xe ô tô của từng nguồn kinh phí để điều chỉnh kịp thời giữa các nguồn do Vụ quản lý nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực được giao.

Điều 31. Quản lý tài chính, tài sản

1. Quản lý kinh phí chi hành chính của Vụ

Quản lý kinh phí chi hành chính của Vụ được thực hiện theo các quy định quản lý tài chính hiện hành. Việc chi tiêu, thanh quyết toán được thống nhất quản lý thông qua công chức được giao theo dõi tài chính của Vụ. Vụ trưởng duyệt chi các khoản chi tiêu thường xuyên theo kế hoạch. Các mua sắm lớn phải được tập thể Lãnh đạo Vụ thảo luận thống nhất trước khi đăng ký với Văn phòng Bộ.

2. Quản lý sử dụng kinh phí các chương trình, dự án do Vụ quản lý

Việc sử dụng kinh phí các chương trình, dự án Vụ được giao quản lý phải theo đúng các quy định tài chính hiện hành. Mỗi chương trình cần có thư ký. Mọi thu chi cần được ghi chép, theo dõi và công khai trong nội bộ nhóm tham gia chương trình. Hàng năm, Vụ tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí của các chương trình.  

 

3. Quản lý tài sản

Tài sản của Vụ được hình thành từ các nguồn, công chức sử dụng phải có trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật. Hàng năm, báo cáo tình hình quản lý tài sản để công chức được giao quản lý tài sản của Vụ thực hiện kiểm kê tài sản, tổng hợp gửi Văn phòng Bộ theo quy định.  

 

CHƯƠNG 10. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điều 32. Tuyển dụng công chức

- Việc xem xét đề nghị tuyển dụng công chức cho Vụ phải xuất phát từ yêu cầu của công tác và phải được bàn bạc, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Vụ, Chi ủy, Công đoàn.

- Việc tuyển dụng công chức cho Vụ phải theo các quy định hiện hành của Chính phủ và của Bộ. Ngoài ra, do yêu cầu và tính chất công việc, Vụ quy định bổ sung:

+ Người tham gia thi tuyển phải có từ 5 năm công tác thực tiễn trở lên, ưu tiên những người có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ, có bằng cử nhân ngoại ngữ (ngoài bằng chuyên môn chính).

+ Nếu cán bộ, công chức được điều động từ các đơn vị khác đến cần phải có độ tuổi không quá 45 tuổi (đối với nam) và 40 tuổi (đối với nữ), có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển chọn.

Điều 33. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

- Vụ tạo điều kiện thuận lợi để mọi công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Việc cử Lãnh đạo Vụ, hoặc công chức đi học tập trước tiên phải xuất phát từ yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Việc xem xét giới thiệu công chức đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dài hạn ở trong nước cũng như ở nước ngoài do tập thể Lãnh đạo Vụ quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến Chi ủy và Công đoàn Vụ.

- Khi cử Lãnh đạo Vụ hoặc công chức tham gia các chuyến thăm quan, khảo sát thực tế ở nước ngoài, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu, Vụ sẽ ưu tiên người lớn tuổi, cán bộ nữ, có thời gian công tác lâu năm, có thành tích… và đảm bảo đúng chế độ chính sách Nhà nước.              

Điều 34.  Xét đề nghị thi nâng ngạch, tăng lương trước thời hạn

- Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ; Lãnh đạo Vụ, Chi uỷ, Công đoàn sẽ xem xét đề nghị Bộ cho thi nâng ngạch đối với những công chức đủ điều kiện. Trong trường hợp có nhiều công chức đủ tiêu chuẩn sẽ ưu tiên những người có thành tích thi đua cao hơn và nhiều năm công tác hơn.

-  Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ; Hội đồng xét nâng lương của Vụ sẽ xem xét, đề nghị Bộ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho công chức đủ tiêu chuẩn. Trong trường hợp có nhiều công chức đủ tiêu chuẩn, sẽ ưu tiên những người có thành tích thi đua cao hơn.

Điều 35. Công tác thi đua, khen thưởng

Việc bình xét thi đua thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng và các quy định của Bộ; ngoài ra, Vụ quy định bổ sung như sau:

- Trong dịp tổng kết hàng năm, các Tổ đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng đối với tập thể Vụ và các cá nhân có thành tích theo quy định, hướng dẫn của Bộ gửi công chức được phân công theo dõi công tác tổ chức cán bộ của Vụ để tổng hợp.

- Hội đồng thi đua Vụ (bao gồm Lãnh đạo Vụ, Chi ủy, Công đoàn và Tổ trưởng các Tổ) họp xem xét, trình Bộ thẩm định.

Điều 36. Công tác thăm hỏi, tổ chức tang lễ

Tham gia công tác thăm hỏi, tang lễ thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mỗi công chức của Vụ. Việc thăm hỏi, tổ chức tang lễ thực hiện theo quy định của Bộ; ngoài ra, Vụ quy định bổ sung như sau:

- Việc tham gia đoàn thăm hỏi, đoàn viếng của Bộ hoặc tổ chức đoàn thăm hỏi, đoàn viếng của Vụ được giao cho một đ/c Lãnh đạo Vụ, (hoặc một đ/c Lãnh đạo Công đoàn Vụ) và Tổ có mối quan hệ với người được thăm hỏi đảm nhận.

-  Khi nhận được yêu cầu của Bộ hoặc tin buồn của các đơn vị gửi đến; văn thư Vụ có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Vụ để phân công, sau đó sao gửi Lãnh đạo Vụ  và các Tổ. Lãnh đạo Vụ, hoặc Công đoàn được phân công tham gia đoàn của Bộ hoặc tổ chức đoàn thăm hỏi, viếng.

- Các đoàn thăm hỏi, viếng với tư cách đại diện cho Vụ được sử dụng kinh phí mua quà thăm hỏi hoặc mua hương hoa viếng từ quỹ công đoàn Vụ theo mức chi do Công đoàn Vụ quy định.

CHƯƠNG 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Trách nhiệm thi hành

Toàn thể công chức Vụ Kế hoạch có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 38. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định nào không phù hợp, các Tổ báo cáo Vụ trưởng để xem xét điều chỉnh./.