NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ NĂM 2020


STTNội dungĐơn vị thực hiệnHạn xử lý
1 Hoàn thành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2020 Vụ Pháp chế 
1.1 Hoàn thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều Tổng cục Phòng, chống thiên tai 
1.2 Hoàn thành Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp (chuyển từ năm 2019 sang năm 2020) Tổng cục Lâm nghiệp 
1.3 Ban hành Nghị định về quản lý giống cây lâm nghiệp Tổng cục Lâm nghiệp 
1.4 Ban hành Nghị định về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai Tổng cục Phòng, chống thiên tai 
2 Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong lĩnh vực nông nghiệp (đưa vào Luật Đất đai sửa đổi) Vụ Pháp chế 
3 Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 Vụ Kế hoạch 
4 Chiến lược phát triển Trồng trọt đến năm 2030 Cục Trồng trọt12/31/2020
5 Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về “Đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030” Vụ Kế hoạch6/30/2020
6 Chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 Cục Chăn nuôi6/30/2020
7 Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 Tổng cục Thủy sản12/31/2020
8 Thực hiện các khuyến nghị mà EC đưa ra để rút “thẻ vàng” của EC và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững Tổng cục Thủy sản12/31/2020
9 Chiến lược phát triển lâm nghiệp đến năm 2030 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2020
11 Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản giai đoạn 2021 - 2030 Vụ Kế hoạch3/31/2020
11 Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản giai đoạn 2021 - 2030 Vụ Kế hoạch3/31/2020
12 Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản9/30/2020
13 Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản Tổng cục Thủy sản9/30/2020
14 Đề án phát triển ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ Tổng cục Lâm nghiệp9/30/2020
15 Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 2030 Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản6/30/2020
16 Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 - 2030 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2020
17 Thực hiện 46 nhiệm vụ cấp Nhà nước thuộc Chương trình công nghệ sinh học, 17 nhiệm vụ thuộc Chương trình NN ứng dụng CNC, 25 nhiệm vụ thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2020
18 Xây dựng và ban hành 153 quy chuẩn, tiêu chuẩn; trong đó tập trung hoàn thành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2020
19 Chuyển sang hoạt động theo mô hình mới 96 công ty nông, lâm nghiệp, để hết năm 2020 cơ bản hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp 256/256 công ty nông, lâm nghiệp Vụ Quản lý doanh nghiệp 
20 Tổng kết thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2020
21 Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản9/30/2020
22 Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản9/30/2020
23 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới9/30/2020
24 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp phù hợp với điều kiện vùng, miền và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới12/31/2020
25 Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới12/31/2020
26 Tổng kết Đề án phát triển “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới9/30/2020
27 Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn6/30/2020
28 Báo cáo đánh giá thực hiện các Nghị quyết về giảm nghèo: số 76/2014/QH13, số 30a/2008/NQ-CP, số 80/NQ-CP ngày 15/9/2011 và tổng kết đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn6/30/2020
29 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Nông nghiệp và PTNT Vụ Kế hoạch 
30 Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2030 Tổng cục Thủy lợi12/31/2020
31 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
32 Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Thủy lợi12/31/2021
33 Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Thủy sản12/31/2021
34 Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Thủy sản12/31/2021
35 Tham gia xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 Vụ Tổ chức cán bộ 
36 Tổng kết Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành NN và PTNT Vụ Tổ chức cán bộ12/31/2020
37 Thực hiện các Đề án cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT Vụ Tài chính 
38 Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2020
39 Đề án nâng cao năng lực Quốc gia về phòng, chống thiên tai Tổng cục Phòng, chống thiên tai9/30/2020
40 Đề án tổng thể phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2020
41 Đề án tổng thể phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2020
42 Đề án tổng thể về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2020
43 Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021 -2025 Tổng cục Phòng, chống thiên tai9/30/2020
44 Chương trình phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; sắp xếp dân cư vùng rủi ro thiên tai cao, giai đoạn 2021 - 2025 Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2020
45 Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030” Tổng cục Lâm nghiệp11/30/2020
46 Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về thích ứng với biến đổi khí hậu (COP21), các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng trưởng xanh Vụ Kế hoạch 
47 Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Vụ Kế hoạch3/31/2020
47 Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Vụ Kế hoạch3/31/2020
48 Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Bộ, ngành tinh gọn theo lộ trình và đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức, viên chức Vụ Tổ chức cán bộ12/31/2020
49 Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Vụ Tổ chức cán bộ 
50 Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 và số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Vụ Pháp chế 
51 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; trong đó tập trung hoàn thành 54 cuộc thanh tra, kiểm tra (17 cuộc do Thanh tra Bộ tiến hành, 37 cuộc do các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành) theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Thanh tra Bộ 
52 Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua “Chung sức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” Vụ Tổ chức cán bộ9/30/2020
53 Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước ngành lần thứ V và hưởng ứng tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành NN và PTNT Vụ Tổ chức cán bộ9/30/2020
54 Đề án nâng cao năng lực công tác thống kê, dự báo ngành giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trung tâm Tin học và Thống kê9/30/2020


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11693468