NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ NĂM 2021


STTNội dungĐơn vị thực hiệnHạn xử lý
  Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2021
  Nghị định đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn11/30/2021
  Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Nghị định về cấp nước sinh hoạt nông thôn Tổng cục Thủy lợi12/31/2021
  Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai Tổng cục Phòng, chống thiên tai3/31/2021
  Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp Vụ Pháp chế12/31/2021
  Chương trình hành động của Bộ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Vụ Kế hoạch9/30/2021
  Chương trình hành động của Bộ thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về “Bảo đảm an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030” Vụ Kế hoạch6/30/2021
4 Chiến lược phát triển Trồng trọt đến năm 2030 Cục Trồng trọt12/31/2020
  Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi Cục Chăn nuôi12/31/2021
  Đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Cục Chăn nuôi12/31/2021
  Đề án phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi Cục Chăn nuôi12/31/2021
  Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi Cục Chăn nuôi12/31/2021
9 Chiến lược phát triển lâm nghiệp đến năm 2030 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2020
  Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Tổng cục Lâm nghiệp 
  Đề án Phát triển giống cây lâm nghiệp Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Ðề án phát triển đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Tổng cục Thủy sản12/31/2021
  Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Đề án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2021 - 2030 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Đề án Kiểm kê rừng toàn quốc Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Đề án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2025 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất ngành lâm nghiệp Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
7 Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 Tổng cục Thủy sản12/31/2020
  Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Tổng cục Thủy sản6/30/2021
  Đề án Phát triển Nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tổng cục Thủy sản3/31/2021
  Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2031 định hướng đến năm 2045 Tổng cục Thủy sản12/31/2021
  Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 sau khi được phê duyệt Tổng cục Thủy sản12/31/2021
  Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi Cục Chăn nuôi12/31/2021
13 Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản Tổng cục Thủy sản9/30/2020
12 Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản9/30/2020
  Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 Tổng cục Lâm nghiệp6/30/2021
  Đề án phát triển nông nghiệp một số tỉnh phía Tây vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vụ Kế hoạch3/31/2021
21 Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đến năm 2030 Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản9/30/2021
  Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã NN phù hợp với từng vùng miền giai đoạn 2021 - 2025 gắn với cơ cấu lại ngành NN và xây dựng NTM Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 
  Đề án Hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2021
  Đề án chuẩn hóa chất lượng, an toàn thực phẩm và gia tăng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản12/31/2021
  Công bố, ban hành 100 tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trong đó tập trung hoàn thành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2021
  Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2030 phục vụ phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2021
  Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2021
  Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2021
  Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021 - 2030 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/31/2021
23 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới9/30/2020
24 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp phù hợp với điều kiện vùng, miền và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới12/31/2020
  Triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Nông nghiệp và PTNT Vụ Kế hoạch 
  Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2021
  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới12/31/2021
  Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới12/31/2021
  Đề án về tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới12/31/2021
  Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới 
34 Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Thủy sản12/31/2021
33 Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Thủy sản12/31/2021
31 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
32 Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tổng cục Thủy lợi12/31/2021
  Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 Tổng cục Thủy lợi12/31/2021
  Chiến lược quốc gia cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 Tổng cục Thủy lợi12/31/2021
  Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tổng cục Thủy lợi12/31/2021
  Ðề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025 Tổng cục Thủy sản12/31/2021
  Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025” Tổng cục Lâm nghiệp3/31/2021
  Đề án Thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu Tổng cục Lâm nghiệp12/31/2021
  Đề án về tổ chức và hoạt động các công ty thủy nông, các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT Vụ Tổ chức cán bộ12/31/2021
  Các Đề án thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT Vụ Tài chính 
  Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành NN và PTNT giai đoạn 2021 - 2025 Vụ Tổ chức cán bộ12/31/2021
  Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2021 - 2030 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2021
  Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn12/31/2021
  Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê xung yếu Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2021
  Nghị quyết về sạt lở bờ sông bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tổng cục Phòng, chống thiên tai12/31/2021
43 Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021 -2025 Tổng cục Phòng, chống thiên tai9/30/2020
  Chương trình tổng thể Phòng, chống thiên tai quốc gia Tổng cục Phòng, chống thiên tai 
  Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Bộ, ngành tinh gọn, đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức, viên chức Vụ Tổ chức cán bộ12/31/2021
  Xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVC mức độ 3, 4 Văn phòng Bộ 
  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra Bộ 
  Thực hiện tốt phong trào thi đua do trung ương phát động và cụ thể hóa thành các các phong trào, nhiệm vụ thi đua trong toàn ngành Vụ Tổ chức cán bộ3/31/2021
  Tăng cường năng lực công tác thống kê, dự báo đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ sản xuất, kinh doanh của ngành Trung tâm Tin học và Thống kê 


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152981