GIỚI THIỆU VỀ VỤ KẾ HOẠCH

Vụ Kế hoạch là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Trải qua nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ gắn liền với những đổi thay của cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT. Từ năm 1987 đến 1995,  Vụ Kế hoạch được hình thành trên cơ sở sát nhập Vụ Kế hoạch của các Bộ: Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm và Lương thực. Năm 1995, ba Bộ Nông nghiệp và CNTP, Lâm nghiệp, Thủy lợi sát nhập thành Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Kế hoạch được đổi tên thành Vụ Kế hoạch - Quy hoạch cho đến năm 2007. Từ năm 2008 đến nay, sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Thủy sản hợp nhất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch được quy định tại Quyết định số 08/QĐ-BNN ngày 28/01/2008, Quyết định số 621/QĐ-BNN-TCCB từ 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.      

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chính của Vụ Kế hoạch là: (1) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển; (2) Hướng dẫn xây dựng và theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm của ngành; (3) Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển; thiết kế quy hoạch và điều tra cơ bản; (4) Hướng dẫn thực hiện và tổng hợp các cân đối chủ yếu về vật tư, thiết bị, hàng hóa thiết yếu; (5) Theo dõi, tổng hợp về dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; (6) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; (7) Theo dõi, tổng hợp tình hình nông nghiệp, nông thôn của các địa phương; (8) Tham mưu trình Bộ trưởng ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về lập quy hoạch, kế hoạch, dự trữ quốc gia và thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; (9) Quản lý nhà nước về thống kê ngành; (10) Thường trực công tác an ninh quốc phòng, an ninh lương thực quốc gia; Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Ban chỉ đạo Tây  Bắc về phát triển nông nghiệp, nông thôn; Ban chỉ đạo Chương trình giống; Văn phòng phát triển bền vững; (11) Chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kế hoạch kiểm toán các dự án đầu tư của Bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; (12) Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của Vụ theo phân công của Bộ trưởng (13) Quản lý đội ngũ công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định; (14) Thực hiện các nội dung cải cách hành chính và (15) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Vụ Kế hoạch được tổ chức theo mô hình trực tiếp từ lãnh đạo Vụ đến chuyên viên (không có Phòng), được chia thành 4 Tổ công tác chuyên môn, đó là: Tổ Tổng hợp, kế hoạch Nông Lâm nghiệp, kế hoạch Thuỷ lợi, kế hoạch Thủy sản đối với từng lĩnh vực.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ đã xây dựng Quy chế hoạt động, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Vụ, cán bộ công chức; mối quan hệ giữa lãnh đạo Vụ với cấp uỷ, công đoàn và đoàn thanh niên.

Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác; đồng thời xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, văn minh, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người và xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan. Truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau giữa các tổ chuyên môn, các cán bộ, công chức trong Vụ, cộng với tinh thần hăng say học hỏi của mỗi cá nhân đã thực sự trở thành sức mạnh và niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, công chức của Vụ Kế hoạch trong nhiều năm qua.

Vụ đã khẳng định được vị trí, vai trò tham mưu tổng hợp cho Lãnh đạo Bộ trong công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổng hợp khác; đã chủ trì và tham gia xây dựng nhiều chủ trương, chính sách và định hướng phát triển ngành; tham mưu triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Liên tục trong nhiều năm, Vụ luôn được Lãnh đạo Bộ đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ phong trào thi đua và những thành tích đạt được, Vụ Kế hoạch đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua, được nhận Bằng khen của Thủ tuớng Chính phủ năm 2009, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012 và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; đặc biệt là đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III (năm 1998), Huân chương lao động hạng II (năm 2006) và Huân chương lao động hạng Nhất năm 2012. Nhiều cán bộ, công chức của Vụ được tặng Huân chương lao động hạng II, III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ.