1

Vụ trưởng Nguyễn Văn Việt

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Vụ; công tác tổ chức cán bộ, hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính.

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực: Chiến lược phát triển ngành đến 2030; kế hoạch phát triển ngành trung hạn; các vấn đề tổng hợp lớn của ngành, liên ngành; chủ trương đầu tư; ĐTCB, thống kê. Chánh Văn phòng thường trực BCĐ liên ngành về Tái cơ cấu NN; Chánh Văn phòng PPP; Giám đốc Hợp phần A dự án VnSAT và dự án MECARP. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

2

PVT. Đào Quốc Luân

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực: Nông nghiệp (Trồng trọt, BVTV, Chăn nuôi, Thú y), Lâm nghiệp, bao gồm: Tổng hợp phát triển các chuyên ngành, ĐTCB,TKQH, đầu tư. Phụ trách các Chương trình: An ninh lương thực; Chương trình giống; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; phát triển lâm nghiệp bền vững. Phụ trách công tác dự trữ quốc gia; khối doanh nghiệp nông, lâm nghiệp; nông nghiệp, nông thôn vùng Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và vùng KTTĐ miền Nam; quản lý trang Web của Vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.

3

PVT. Nguyễn Duy Vĩnh

Giúp Vụ trưởng về lĩnh vực Thủy sản, bao gồm: Tổng hợp phát triển các chuyên ngành, ĐTCB, TKQH, đầu tư. Phụ trách các Chương trình: Giống thủy sản; khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá, bến cá; Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững; Biển Đông hải đảo; Nghị quyết 120 về ĐBSCL. Công tác an ninh quốc phòng; khối doanh nghiệp thủy sản; nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL và vùng KTTĐ ĐBSCL. Chánh Văn phòng Phát triển bền vững. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.

4.

 

 

 

 

 

PVT. Vũ Đức Hùng

 

 

 

 

 

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực: Thủy lợi, đê điều, phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu, bao gồm: Tổng hợp phát triển các chuyên ngành, ĐTCB, TKQH, đầu tư. Phụ trách tổng hợp chung về quy hoạch toàn ngành, kế hoạch đầu tư phát triển toàn ngành; các Chương trình: Giám sát đầu tư toàn ngành; Trái phiếu Chính phủ; Thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Nông nghiệp, nông thôn vùng Trung du miền núi phía Bắc; khối doanh nghiệp xây dựng và thủy lợi. Công tác thanh tra, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng; quản lý CSDL đầu tư và GSĐT, CSDL ổ V. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.

5.

PVT. Ngô Trường Sơn

Trực tiếp tham mưu, giúp việc Bộ trưởng;

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực: Tổng hợp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Khoa học, CN&MT; giáo dục đào tạo; đầu tư khối các ngành khác; KTHT & PTNT; Nông thôn mới; chế biến và thị trường; quản lý chất lượng NLTS và an toàn thực phẩm, xúc tiến đầu tư; nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng; Duyên hải miền Trung; vùng KTTĐ miền Bắc, miền Trung. Phó Chánh Văn phòng về Tái cơ cấu NN; Phó Giám đốc Hợp phần A - dự án VnSAT và dự án MECARP. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.