1

VT. Nguyễn Thị Hồng

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của Vụ; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, hành chính, thi đua khen thưởng và kỷ luật; các vấn đề tổng hợp liên ngành; Chánh Văn phòng thường trực giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu Nông nghiệp; Chủ trương đầu tư; Công tác hội nhập quốc tế; khối các Viện; công tác thống kê; Công tác quản lý đất đai các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ; vùng đồng bằng sông Hồng; Phụ trách tổng hợp các vùng Kinh tế trọng điểm và vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc.

2

PVT. Đào Quốc Luân

Giúp Vụ trưởng phụ trách trực tiếp các lĩnh vực thuộc khối Nông, lâm nghiệp; an ninh lương thực quốc gia; tổng hợp các cân đối chủ yếu về vật tư, hàng hóa thiết yếu, dự trữ quốc gia; theo dõi doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và tổng hợp chung hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có nguồn vốn ngân sách nhà nước; phụ trách vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Nam; phụ trách chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”; Quản lý trang Web của Vụ.

3

PVT. Nguyễn Duy Vĩnh

giúp Vụ trưởng phụ trách trực tiếp các lĩnh vực thuộc khối thủy sản; các lĩnh vực chế biến thương mại; quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản và an toàn thực phẩm; các doanh nghiệp thủy sản; phụ trách Văn phòng phát triển bền vững; phụ trách vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL; thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Phụ trách công tác quốc phòng, công tác cải cách hành chính, ISO của Vụ.

4

PVT. Vũ Đức Hùng

Giúp Vụ trưởng phụ trách trực tiếp các lĩnh vực thuộc khối thủy lợi, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; Tổng hợp chung công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, giám sát đầu tư, trái phiếu chính phủ và ODA toàn ngành; phụ trách lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp xây dựng và thủy lợi; phụ trách vùng trung du miền núi phía Bắc; Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Phụ trách công tác thanh tra, thực hành luật tiết kiệm và phòng chống tham nhũng; Quản lý cơ sở dữ liệu về đầu tư và giám sát đầu tư.

5

PVT. Ngô Trường Sơn

Phó Vụ trưởng kiêm Phó Chánh Văn phòng thường trực Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, giúp Vụ trưởng phụ trách trực tiếp các nội dung liên quan đến Văn phòng và nội dung tái cơ cấu ngành; đầu tư khối Trường thuộc Bộ; phụ trách vùng duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tăng cường giúp việc cho Bộ trưởng theo yêu cầu.