1

Vụ trưởng

Phụ trách chung và các vấn đề tổng hợp liên ngành, cơ cấu lại nông nghiệp; tổ chức cán bộ, hành chính, thi đua khen thưởng và kỷ luật; chủ trương đầu tư; đầu tư khối các ngành khác; ĐTCB và TKQH; chế biến và phát triển thị trường; quản lý chất lượng NLTS và an toàn thực phẩm; xúc tiến đầu tư và hội nhập quốc tế; công tác thống kê; cải cách hành chính; thường trực “Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư”; nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng KTTĐ miền Bắc và tổng hợp các vùng KTTĐ. Chánh Văn phòng thường trực BCĐ liên ngành về Tái cơ cấu NN, Chánh Văn phòng thường trực PPP, Giám đốc Dự án VnSAT và dự án MECARP.

2

PVT. Đào Quốc Luân

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực thuộc khối nông lâm nghiệp; ANLT; dự trữ quốc gia; ĐTCB, TKQH nông lâm nghiệp; “Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”; khối doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và tổng hợp chung hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có nguồn vốn ngân sách nhà nước; nông nghiệp nông thôn vùng Tây Nguyên, Đông nam Bộ và vùng KTTĐ miền Nam; quản lý trang Web của Vụ.

3

PVT. Nguyễn Duy Vĩnh

GiúpVụ trưởng về các lĩnh vực thuộc khối thủy sản; ĐTCB và TKQH thủy sản; công tác quốc phòng; khối doanh nghiệp thủy sản; nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL và vùng KTTĐ ĐBSCL; Chánh Văn phòng Phát triển bền vững.

4.

 

 

 

 

 

PVT. Vũ Đức Hùng

 

 

 

 

 

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực thuộc khối Thủy lợi, lĩnh vực Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng hợp chung kế hoạch đầu tư phát triển, giám sát đầu tư vốn ngân sách nhà nước toàn ngành; ĐTCB và TKQH thủy lợi; khối doanh nghiệp xây dựng và thủy lợi; nông nghiệp nông thôn vùng miền núi phía Bắc; công tác thanh tra, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng; quản lý CSDL đầu tư và GSĐT, CSDL ổ V.

5.

PVT. Ngô Trường Sơn

Trực tiếp tham mưu, giúp việc Bộ trưởng;

Giúp Vụ trưởng về các lĩnh vực: Tổng hợp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khoa học, công nghệ và môi trường; giáo dục và đào tạo; kinh tế hợp tác & PTNT; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nông nghiệp, nông thôn vùng Duyên hải miền Trung. Phó Chánh Văn phòng thường trực BCĐ liên ngành về Tái cơ cấu nông nghiệp; Phó Giám đốc Hợp phần A - dự án VnSAT và dự án MECARP.