• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. ( 09/12/2019 4:04:00 CH)

Ngày 22/11/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch ( 06/12/2019 9:43:00 CH)

Ngày 02/12/2019, Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt ( 04/12/2019 3:06:00 CH)

Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Luật Quy hoạch. ( 04/12/2019 3:03:00 CH)

Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể ấn định khối lượng, số lương hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi ( 02/12/2019 9:58:00 CH)

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
12345678910...