• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 ( 22/06/2017 3:32:00 CH)

Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 886/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính như sau:

Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị ( 22/06/2017 3:30:00 CH)

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định “Chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông Tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Gọi tắt là Thông tư 40).

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ( 22/06/2017 10:49:00 SA)

Chương trình nghị sự (CTNS) 2030 vì sự phát triển bền vững được thông qua ngày 25/9/2015 bởi 193 quốc gia. CTNS có độ bao phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, toàn diện, vì lợi ích của mọi người dân trên toàn thế giới, cho các thế hệ hôm nay và mai sau với mục tiêu hoàn tất công việc dang dở của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và CTNS 21 không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 ( 22/06/2017 10:51:00 SA)

Ngày 19/5/2017, Thú tướng Chính phủ có Quyết định 678/QĐ-TTg ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh thủy sản ( 21/06/2017 11:18:00 SA)

Để hỗ trợ tỉnh Nghệ An kịp thời phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2431/QĐ-BNN-TY ngày 13/6/2017 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
12345678910...