• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Chỉ thị về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ( 15/06/2018 3:51:00 CH)

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chỉ thị số 4527/CT-BNN-KH ngày 14/6/2018 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 -2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu ( 13/06/2018 9:53:00 SA)

Ngày 28/05/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-BNN-KH phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Kết quả thu dịch vụ môi trường rừng toàn quốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018 ( 04/06/2018 11:22:00 SA)

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về chính sách chi trả môi trường rừng. Năm 2017, các Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã tích cực, chủ động triển khai ký kết các hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Phát triển ngành điều Việt Nam ( 04/06/2018 11:20:00 SA)

Ngày 05/5/2018, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị Phát triển ngành điều Việt Nam.

Nghị định 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. ( 30/05/2018 1:44:00 CH)

Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
12345678910...