• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. ( 21/01/2020 10:46:00 SA)

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ( 21/01/2020 10:38:00 SA)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng".

Điều chỉnh cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai ( 21/01/2020 10:36:00 SA)

Ngày 27/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp ( 21/01/2020 10:32:00 SA)

Ngày 07/01/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT ( 15/01/2020 4:07:00 CH)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2019.
12345678910...