• Kế hoạch đầu tư
 
  Tiêu đề
 
  Năm thực hiện:
     
Từ năm 2014, các văn bản giao kế hoạch được đăng lên trang CSDL đầu tư của Bộ ( http://mic.mard.gov.vn )
(Chọn các yêu cầu tìm kiếm để có kết quả mong muốn)
Tiêu đềFile đính kèmLượt tải về
Dự kiến kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp, nông thôn năm 2013 và kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 {0} 2396
Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 {0} 1088
Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 {0} 456
Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2012 {0} 93
Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012 {0} 155
Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 {0} 595
Kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 {0} 930
Giao chỉ tiêu giải ngân vốn nước ngoài năm 2011 cho các dự án ODA {0} 298
Công văn số 3492/BNN-KH ngày 19 tháng 6 năm 2009 về thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư năm 2009 và xây dựng kế hoạch 2010 {0} 101
Phụ lục văn bản 3596/BNN-KH ngày 24 tháng 6 năm 2010 {0} 79
Phụ lục văn bản 3597/BNN-KH ngày 24 thang 6 năm 2010 {0} 53
Phụ lục Văn bản số 6724/BNN-KH ngày 14/12/2010 {0} 67
Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 {0} 154
Kế hoạch Điều tra cơ bản năm 2009 {0} 57
Kế hoạch thiết kế quy hoạch năm 2009 {0} 67
Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009 {0} 90
Kế hoạch vốn ứng trước cho các dự án cấp bách năm 2009 {0} 49
Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 {0} 55
Kế hoạch vốn đầu tư Dự án 5 triệu ha rừng năm 2009 {0} 74
Ứng vốn đợt 1 cho các dự án cấp bách năm 2009 {0} 47
12