• Thực hiện kế hoạch năm

Tiêu đềFile đính kèm 1File đính kèm 2Lượt tải về
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 {0} 170
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 {0} {0} 285
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 {0} {0} 218
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016 - 2020 {0} {0} 361
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 {0} 452
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 {0} 568
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 {0} 689
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 {0} 566
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011 {0} 179
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 {0} 85
12