• Thực hiện kế hoạch năm

Tiêu đềFile đính kèm 1File đính kèm 2Lượt tải về
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 {0} 80
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 {0} {0} 277
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 {0} {0} 206
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016 - 2020 {0} {0} 347
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 {0} 447
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 {0} 565
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 {0} 687
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 {0} 565
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011 {0} 175
Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 {0} 79
12