TIN HOẠT ĐỘNG

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 10/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 357/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 100 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Sản lượng lúa vụ Đông xuân 2019-2020 vùng Nam Bộ ước đạt 11,2 triệu tấn
Ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông xuân 2019-2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, thu đông, vụ mùa năm 2020 các tỉnh vùng Nam Bộ.
xem tiếp

Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
xem tiếp

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Ngày 09/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.
xem tiếp

Thí điểm áp dụng cơ chế đặc thù trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. HCM.
xem tiếp

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
xem tiếp