Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Ban cán sự đảng Bộ đã ban hành Nghị quyết số 1244-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2020 và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Theo đó, nội dung cơ bản của Kế hoạch hành động như sau:

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 12/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản % 2.68 3
2 Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GO) nông lâm thủy sản % 2.69 3.1
3 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Tỷ USD 41.25 43
4 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 60.97 59
5 Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới % 71.2 70
6 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 2965 2400
7 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 173 121
8 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 14280 15000
9 Số hợp tác xã nông nghiệp số lượng 17000 17000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11763902