TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai hệ thống giám sát đánh giá tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tập huấn cho các tỉnh sử dụng cơ sở dữ liệu để báo cáo trực tuyến. Nhiều nội dung, cách làm mới đã được giới thiệu nhằm cải thiện công tác theo dõi đánh giá của ngành
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 83 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Ngày 13 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1614/QĐ-TTg về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
xem tiếp

Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
Ngày 30/10/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
xem tiếp

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
Ngày 13 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4335/QĐ-BNN-PCTT về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
xem tiếp

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1270/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
xem tiếp

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1553/QĐ-TTg về việc Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC