TIN HOẠT ĐỘNG

Thực trạng sản xuất giống một số cây trồng chính

Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT về danh mục loài cây trồng chính, theo đó, cà phê, cam, bưởi, chuối được quy định là cây trồng chính. Đây là những loài cây được trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 83 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.
Ngày 22/11/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.
xem tiếp

Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
Ngày 02/12/2019, Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
xem tiếp

Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.
xem tiếp

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Luật Quy hoạch.
Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể ấn định khối lượng, số lương hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
xem tiếp

Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC