TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH

Ngày 22/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 1864/QĐ-BNN-KH phê duyệt kế hoạch hành động của Bộ Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 64 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Xây dựng nguồn giống chủ lực có chất lượng cao tại Cần Thơ
Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; Cần Thơ đã đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống, phát triển hệ thống nhân giống lúa 3 cấp; tổ chức sản xuất cung cấp giống chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất của Thành phố và các tỉnh lân cận.
xem tiếp

Ninh Bình - tăng tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà, tạo đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp
Năm 2018, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Ninh Bình đạt 8,53 nghìn tỷ đồng, tăng 1,78 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng, tăng 43,7 triệu đồng/ha so với năm 2010.
xem tiếp

Đắk Nông - tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà phù hợp với điều kiện của từng vùng, nhằm tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thuỷ sản đến năm 2020” theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Nông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển giống để tạo ra nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao, đặc tính tốt cho sản xuất đại trà. Kết quả đạt được cụ thể là:
xem tiếp

Gia Lai - đẩy mạnh phát triển giống nông lâm nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”, UBND tỉnh Gia Lai đã xây dựng các dự án giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Nhờ vậy, nhiều giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản mới có triển vọng, cho năng suất, chất lượng cao, thị trường ưa chuộng được đưa vào sản xuất.
xem tiếp

Đắk Lắk - thực hiện công nhận các giống đầu dòng, quản lý nguồn giống trên địa bàn và theo dõi sản xuất thử.
Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thuỷ sản đến năm 2020” theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 02/8/2012. Kết quả đạt được giai đoạn 2012-2018 cụ thể như sau:
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC