TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành nông nghiệp

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 1490/QĐ-BNN-KH ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành nông nghiệp.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.
xem tiếp

Một số thay đổi về chính sách cho vay vốn phát triển thủy sản
Ngày 27/4/2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
xem tiếp

Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Ngày 4/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, so với quy định hiện hành thì tỷ lệ vốn chủ sở hữu của đầu tư trong dự án PPP có những thay đổi sau:
xem tiếp

Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
xem tiếp

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón
Ngày 16/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.
xem tiếp