TIN HOẠT ĐỘNG

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 56 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025
Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ các tỉnh Hà Nam và Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai
Để hỗ trợ các tỉnh Hà Nam và Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Quyết định số 4347/QĐ-BNN-TT và 4348/QĐ-BNN-TT ngày 05/11/2018 về việc xuất hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các Tỉnh.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ thành phố Hải Phòng phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để hỗ trợ thành phố Hải Phòng kịp thời phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4377/QĐ-BNN-TY ngày 07/11/2018 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Thành phố.
xem tiếp

Thông tư 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Ngày 28/9/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
xem tiếp

Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng và ban hành đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp (Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013), nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong ngành Lâm nghiệp. Sau 5 năm thực hiện, ngành Lâm nghiệp đã đạt được kết quả khả quan:
xem tiếp