TIN HOẠT ĐỘNG

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Bắc Kạn

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Đời sống nhân dân vùng nông thôn đã từng bước được cải thiện. Kết quả tái cơ cấu nền nông nghiệp; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế đã có chuyển biến tích cực.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Chính phủ ban hành Nghị quyết về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT
Ngày 26/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
xem tiếp

Nghị định 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Ngày 30/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
xem tiếp

Hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật Đầu tư công
Ngày 6/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư công.
xem tiếp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư tháo gỡ vướng mắc thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC quy định một số nội dung mới, thống nhất các quy định về quản lý nhà nước đối với việc thanh toán vốn đầu tư công, tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện.
xem tiếp

Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ
Từ 01/7/2018, Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực.
xem tiếp