Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
(ngày cập nhật 10/4/2022 12:12:00 PM)
 
Ngày 20/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
 

Thông tư hướng dẫn về: (i) Lập, triển khai kế hoạch hằng năm thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình) và Tiểu dự án 1 - Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Tiểu dự án 1); (ii) Các hoạt động về lâm nghiệp được sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình, Tiểu dự án 1; (iii) Kiểm tra, giám sát, đánh giá, chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện Chương trình, Tiểu dự án 1.

Hướng dẫn các hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình: (i) Khoán bảo vệ rừng; (ii) Quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng; (iii) Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng; (iv) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; (v) Cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; (vi) Hỗ trợ thực hiện trồng cây phân tán; (vii) Bảo vệ rừng tại cơ sở (cấp xã); (viii) Hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình; (ix) Các hoạt động, dự án mang tính chất đặc thù.

Hướng dẫn các hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1: (i) Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng; (ii) Hỗ trợ bảo vệ rừng; (iii) Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung; (iv) Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ; (v) Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ; (vi) Trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Nguyễn Văn Đức
Số lần xem:19

<< Quay lại
Các tin khác
  Mục tiêu phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lai Châu
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi.
  Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Đến năm 2025, giá trị sản xuất hoa, cây cảnh đạt khoảng 50 - 55 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu khoảng 130 - 150 triệu USD; đến năm 2030, giá trị sản xuất đạt khoảng 70 - 75 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu khoảng 180 - 200 triệu USD
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13150654