Hội nghị “Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030”
(ngày cập nhật 10/3/2022 10:34:00 AM)
 
Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Xu thế này là lựa chọn tất yếu khách quan, đặc biệt đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam. Để triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ tại Quyết định số 3444/QĐ-BNN-KH ngày 12/9/2022.
 

Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp&PTNT gồm 07 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và  51 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể. Mục tiêu là  phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải carbon thấp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên hướng đến nền kinh tế trung hòa carbon vào năm 2050.

Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu trên gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái; phát triển sản xuất nông nghiệp xanh – sạch – an toàn – bền vững; xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái. Chuyển đổi số và đổi mới công nghệ để sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng, phát triển nông nghiệp xanh; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong những năm qua, nông nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng, phát triển toàn diện và đạt được những thành tựu to lớn, tuy nhiên, nông nghiệp nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, như diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, nhu cầu lương thực tăng do dân số tăng, giải quyết chưa triệt để lượng tồn dư trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sử dụng quá mức phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Ngành nông nghiệp sẽ quyết tâm thực hiện quan điểm của Chính phủ  “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, mọi sự thay đổi đều khó khăn, nhưng nếu không thay đổi còn khó khăn hơn. Quá trình này cần sự vào cuộc, hành động và chung tay của tất cả các bên.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch hành động của Bộ và thể hiện cam kết sẽ đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, vì một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.

Lê Minh
Số lần xem:129

<< Quay lại
Các tin khác
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2022
  Hội nghị “Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030”
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13150498