Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
(ngày cập nhật 9/29/2022 1:33:00 PM)
 
Trong những năm qua, các làng nghề truyền thống đã tạo ra các giá trị đặc trưng, các sản phẩm tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng triệu lao động nông thôn, đẩy nhanh sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
 

Tuy nhiên, thực trạng bảo tồn làng nghề còn gặp nhiều thách thức: sử dụng thiết bị công nghệ lạc hậu và sản xuất gây ô nhiễm môi trường; các chính sách chưa thực sự có hỗ trợ ưu tiên cho phát triển làng nghề, nhất là việc bảo tồn làng nghề truyền thống; diện tích vùng nguyên liệu phục vụ ngành nghề thủ công đang có xu hướng thu hẹp lại do quá trình đô thị hóa và chuyển đổi sang cây trồng khác…

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đã ban hành Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021–2030 (Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022) nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Khôi phục, bảo tồn được ít nhất 56 nghề truyền thống và 85 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; Công nhận mới 116 nghề và 40 làng nghề truyền thống; phát triển 181 làng nghề gắn với du lịch.

Trên 70 làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động hiệu quả; 80% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản; Có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm được phân hạng theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Có ít nhất 30% số làng nghề có sản phẩm bảo hộ sở hữu thương hiệu; Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân các làng nghề đạt khoảng 10%/năm; Thu nhập bình quân của lao động tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; Nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề đạt khoản 4 tỷ USD; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường…

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

Khôi phục, bảo tồn được ít nhất 129 nghề truyền thống và 208 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; Công nhận mới 213 nghề và 96 làng nghề truyền thống; phát triển 301 làng nghề gắn với du lịch. Trên 80 làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động hiệu quả; 100% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản; Có ít nhất 50% số làng nghề có sản phẩm bảo hộ sở hữu thương hiệu; Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân các làng nghề đạt khoảng 10%/năm. Nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề đạt khoảng 6 tỷ USD; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường…

Để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện: Phát huy vai trò của nghệ nhân, thợ giỏi; bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; phát huy làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới; phát triển các làng nghề mới đảm bảo các giá trị văn hóa truyền thống, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là cơ quan đầu mối chủ trì có trách nhiệm: phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình… Tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện 

Thúy Hằng
Số lần xem:82

<< Quay lại
Các tin khác
  Một số kết quả nổi bật của Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững
  Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2022
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13150658