Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
(ngày cập nhật 8/4/2022 1:53:00 PM)
 
Ngày 19/7/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN về “công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT” (có danh mục kèm theo).
 

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung công bố tại Quyết định này được quy định tại Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Cụ thể:

- Bãi bỏ các nội dung công bố được quy định tại Quyết định số 823/QĐBNN-CN ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm: (i) Các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 3, 4, 5, 6 Phần A Mục 1; số thứ tự 8, 9 Mục 2 và số thứ tự 1, 2, 3, 4 Phần B Mục 1; (ii) Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 5, 6, 12, 13, 14, 15 Phần A và số thứ 1, 2, 3, 4 Phần B.

- Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 64, 65 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương; số thứ tự 100, 101, 102, 103 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thực hiện quy định chuyển tiếp tại Điều 3 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại: https://www.mard.gov.vn/

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:59

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025
  Một số điểm mới của Luật Đầu tư công sửa đổi
  Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
  Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
  Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031317