Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
(ngày cập nhật 9/13/2021 3:18:00 PM)
 
Ngày 01/8/2021,Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
 

Nghị định quy định cụ thể về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ.

Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định nêu rõ, nhiệm vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai là hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính.

Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương chi cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; trong đó ưu tiên cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác, hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học và xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai; hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương; hỗ trợ các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ công tác cảnh báo, theo dõi, giám sát, tuyền tin thiên tai, các hoạt động thông tin, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai cho người dân…

Về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, Nghị định quy định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ cấp tỉnh, bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh đặt tại cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; sử dụng bộ máy của cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai theo hình thức biệt phái hoặc kiêm nhiệm tham gia Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh. Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh có Giám đốc, không quá 02 Phó giám đốc. Giám đốc Quỹ được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn cho Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh 01 năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế. Mức đóng này tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng 1/2 mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Người lao động làm việc theo hợp đồng tại các doanh nghiệp đóng 1/2 mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động ký nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo hợp đồng có thời hạn dài nhất.

Người lao động khác ngoài các đối tượng vừa nêu đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:17

<< Quay lại
Các tin khác
  Giảm chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp là hướng đi hiệu quả đối với nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
  Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận các hoạt động thẩm định liên quan đến đê điều.
  Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY Ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152864