Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY Ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”
(ngày cập nhật 9/13/2021 3:15:00 PM)
 
Ngày 23/8/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 3609/QĐ-BNN-TYvề “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”.
 

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 là: Giảm thiểu nguy cơ về kháng kháng sinh cho cộng đồng thông qua việc quản lý sử dụng kháng sinh và kiểm soát kháng kháng sinh trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Để thực hiện 5mục tiêu cụ thể; các cấp, các ngành và các địa phương cần triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm:

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách và thực thi pháp luật về quản lý kháng sinh và kháng kháng sinh.

2. Kiện toàn hệ thống và tổ chức thực hiện giám sát kháng kháng sinh và sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt.

3. Hoàn thiện và thực hiện các quy trình thực hành tốt trong sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt để giảm thiểu lây nhiễm và lây lan vi sinh vật kháng thuốc trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

4. Nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh cho các nhà quản lý, cán bộ kỹ thuật, người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, nông dân và người tiêu dùng.

5. Tăng cường hợp tác liên ngành, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sử dụng kháng sinh, phòng, chống kháng kháng sinh theo cách tiếp cận một sức khỏe.

Nguồn vốn thực hiện: (a)Nguồn ngân sách nhà nước (bảo đảm kinh phí chi cho các hoạt động) theo phân cấp hiện hành (trung ương, địa phương); (b)Kinh phí từ doanh nghiệp (Tổ chức hoạt động theo dõi dịch bệnh trong chuỗi sản xuất hàng hóa,xét nghiệm bệnh động vật, cây trồng và giám sát kháng kháng sinh của doanh nghiệp);(d)Kinh phí huy động từ nguồn khác: các tổ chức quốc tế (FAO, OIE, Fleming fund,...), các nhà tài trợ hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại:https://www.mard.gov.vn/

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:27

<< Quay lại
Các tin khác
  Giảm chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp là hướng đi hiệu quả đối với nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
  Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận các hoạt động thẩm định liên quan đến đê điều.
  Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY Ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152893