Ban hành Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
(ngày cập nhật 2/23/2021 11:45:00 AM)
 
Ngày 16/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 07/VBHN-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016; Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019; Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2019).
 

Thông tư này quy định chi tiết khoản 3, Điều 53 của Luật Thú y về Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam; Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; nội dung, hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại: http://vanban.chinhphu.vn

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:5

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021
  Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11832658