Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021
(ngày cập nhật 2/2/2021 4:06:00 PM)
 
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho từng dự án theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 theo đúng quy định pháp luật; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm; chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát quy định pháp luật liên quan đến thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định; ba tháng 01 lần, Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp nghe các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Đỗ Việt
Số lần xem:316

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
  Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch vụ hè thu, mùa và định hướng vụ đông 2021 các tỉnh phía Bắc
  Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I năm 2021 tăng trưởng mạnh
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152892