Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
(ngày cập nhật 1/6/2021 5:51:00 PM)
 
Để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Ban cán sự đảng Bộ đã ban hành Nghị quyết số 1244-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2020 và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Theo đó, nội dung cơ bản của Kế hoạch hành động như sau:
 

Thứ nhất, về mục tiêu chủ yếu: Tập trung thực hiện cơ cấu lại theo 3 trục sản phẩm chủ lực gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có”.

Thứ hai, về các chỉ tiêu chủ yếu, chia làm 2 nhóm: Một là, nhóm 7 chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, được Bộ xác định phấn đấu thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao: (1) Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp khoảng 2,78 - 3,0% (Chính phủ giao 2,78%); trong đó: trồng trọt tăng trên 1,34%; chăn nuôi tăng trên 5,1%; thủy sản tăng trên 2,9%; lâm nghiệp tăng trên 2,92%; (2) Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản khoảng 3,1%; (3) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70% (Chính phủ giao 68%); (4) Có trên 200 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Chính phủ giao 193 đơn vị cấp huyện); (5) Tỷ lệ che phủ rừng 42%; (6) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 91,5% (Chính phủ giao 91%); (7) Có trên 75% xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (Chính phủ giao 75%). Hai là, nhóm các chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung riêng: (1) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; (2) Tổng số HTX NN hoạt động hiệu quả/Tổng số HTX NN cả nước: 16.500/19.000 hợp tác xã; (3) Số lượng sản phẩm đạt chuẩn thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP: 4.000 sản phẩm. Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021.

Thứ ba, về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi, thành công các mục tiêu đề ra năm 2021: Kế hoạch hành động của Bộ gồm 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Một là, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường, nhằm khơi thông nguồn lực phát triển ngành. Hai là, Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ba là, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, gắn kết với phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Bốn là, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh kết nối nông nghiệp với công nghiệp, đô thị. Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành, đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sáu là, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bảy là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tám là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chín là, kết hợp phát triển nông nghiệp, nông thôn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Mười là, thực hiện tốt và đổi mới công tác dự báo thống kê; thông tin tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

Để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ cũng đã phân công 77 nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021.

Thứ tư, về Kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021: Giống như năm 2020, thay vì ban hành riêng Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng như năm 2019, Bộ đã lồng ghép nội dung này KHHĐ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, gồm: (1) Kế hoạch tốc độ tăng trưởng GDP và GTSX của toàn ngành và các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2021; (2) Kế hoạch sản lượng các sản phẩm chủ yếu của trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản; (3) Kế hoạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từng quý và cả năm chia theo nhóm sản phẩm chủ lực. Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021.

Thứ năm, về tổ chức thực hiện: Tại Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH, Bộ trưởng giao: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào Kế hoạch hành động này để xây dựng kế hoạch cụ thể trước ngày 15/01/2021 và triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm các đơn vị báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

(Kế hoạch hành động của Bộ kèm theo)./.

 

Download file đính kèm:
Trần Gia Long
Số lần xem:453

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I năm 2021 tăng trưởng mạnh
  Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021
  Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908684