Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(ngày cập nhật 10/14/2020 2:53:00 PM)
 
Ngày 04/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Căn cứ pháp luật về quy hoạch hiện hành, Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung chính:

Ranh giới quy hoạch: Toàn bộ lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo, lòng đất, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục tiêu lập Quy hoạch: Là công cụ quản lý của nhà nước trong việc điều hành phát triển kinh tế-xã hội, nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực của quốc gia để phát triển đất nước nhanh và bền vững; Xây dựng không gian phát triển quốc gia trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực để phát triển kinh tế.

Phương pháp tiếp cận: dựa trên phương pháp tiếp cận tổng thể, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành nhằm bảo đảm tính liên ngành, liên lãnh thổ để đạt được mục tiêu phát triển hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Nội dung yêu cầu chính của Quy hoạch: Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển, hiện trạng phát triển quốc gia; Dự báo xu thế phát triển và xây dựng kịch bản phát triển; Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển; Định hướng phát triển không gian kinh tế-xã hội; Định hướng sử dụng đất quốc gia; Định hướng khai thác và sử dụng vùng trời; Định hướng phân vùng và liên kết vùng; Định hướng bảo vệ môi trường; …

Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quy hoạch quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương việc lựa chọn đơn vị tư vấn chính lập Quy hoạch tổng thể quốc gia theo phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch và nhiệm vụ lập quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao tổ chức lập hợp phần quy hoạch có trách nhiệm đề xuất đơn vị tư vấn chuyên ngành phối hợp với đơn vị tư vấn chính lập Quy hoạch tổng thể quốc gia để triển khai lập các hợp phần quy hoạch; tổ chức thẩm định nội dung các hợp phần theo quy định của pháp luật về quy hoạch, gửi nội dung các hợp phần đã được thẩm định về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Download file đính kèm:
Cao Vũ Hiển
Số lần xem:51

<< Quay lại
Các tin khác
  Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.
  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050
  Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11657562