Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”
(ngày cập nhật 8/31/2020 9:36:00 AM)
 
Ngày 03/8/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2936/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm Trưởng Ban chỉ đạo, thành viên là đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Nghiên cứu tham mưu cho Bộ trưởng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định, đảm bảo đạt mục tiêu Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quy định tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 25/8/2020 và quy định của pháp luật.

Giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ thư ký do Lãnh đạo Vụ Kế hoạch làm Tổ trưởng; các thành viên trong Tổ thư ký là các chuyên viên của các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị liên quan.

Để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; ngày 18/8/2020, Bộ đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-BNN-KH quy định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình. Theo đó, Vụ Kế hoạch là đơn vị thường trực Chương trình, chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” và “Hoàn thiện hệ thống giống”; Vụ Tài chính chủ trì nhiệm vụ “Nuôi giữ giống gốc”; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì nhiệm vụ “Bảo tồn lưu giữ nguồn gen” và “Nghiên cứu chọn tạo giống”; các Cục/Tổng cục tham gia phối hợp thực hiện. Ngoài ra, chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện cũng được quy định trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình.

Mỹ Duyên
Số lần xem:44

<< Quay lại
Các tin khác
  Thúc đẩy tình hình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng vốn Ngân sách tập trung năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
  Vụ đông 2019 là vụ đông được mùa, được giá nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại Hải Dương
  Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11612237